Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej). - Dz.U.1920.34.197 - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.34.197

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 kwietnia 1920 r.
do ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

Na zasadzie art. 14 ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej) (Dz. Ustaw z r. 1919 № 67, poz. 407) w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Kolei Żelaznych, Robót Publicznych i Poczt i Telegrafów zarządzam co następuje:

Wszyscy właściciele szkółek drzew owocowych winni rok rocznie przed dniem 1 marca zgłaszać swe szkółki u właściwych władz administracyjnych pierwszej instancji. Pierwsze zgłoszenie nastąpić winno w roku bieżącym w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Przez nazwę szkółek drzew owocowych rozumieć należy hodowlę dziczków i szczepów do sadzenia w sadach.

Obowiązkom wynikającym z ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. oraz wykonawczych do tej ustawy rozporządzeń i zarządzeń, podlegają w równej mierze z właścicielami szkółek drzew owocowych posiadacze i użytkownicy gospodarstw rolnych, ogrodów, gruntów przy szkołach i plebanjach i t. p. o ile na tych gruntach prowadzone są szkółki drzew owocowych.

W celu uskutecznienia zgłoszenia szkółek drzew owocowych właściciele ich lub osoby w art. 2 niniejszego rozporządzenia wyszczególnione otrzymują od właściwych władz administracyjnych pierwszej instancji bezpłatnie odpowiednie deklaracje meldunkowe oraz deklaracje do kasy państwowej (skarbowej, urzędu podatkowego) na przepisaną opłatą - do wypełnienia.

Właściciele szkółek większych ponad 500 m2 (30 prętów kwadratowych) obowiązani są corocznie przed złożeniem deklaracji meldunkowej wnieść do kasy państwowej (skarbowej, urzędu podatkowego) przewidzianą w art. 8 ustawy opłatę, której wysokość stosownie do rozmiaru zadeklarowanej, zajętej pod szkółkę drzew owocowych, powierzchni ustala się w sposób następujący:

od

szkółek

o

powierzchni

500

m2

do

2000

m2

-

2 fr. zł.

"

"

"

"

2000

"

"

4000

"

-

3 fr. zł.

"

"

"

"

4000

"

"

6000

"

-

4 fr. zł.

Za każde następne (ponad 6000 m2) 2000 m2 gruntu, zajętego pod szkółkę, opłata wynosi 2 fr. zł., przyczem nadwyżka powierzchni ponad 500 m2 uważana będzie za pełne 2000 m2. Nadwyżka powierzchni poniżej 500 m2 nie będzie brana w rachubę. Wartość franka złotego ustalana jest na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044).

Nadwyżka obszaru poniżej 500 m.2 nie jest brana pod uwagę

Pokwitowanie kasy państwowej (skarbowej, urzędu podatkowego) z uiszczonej opłaty należy okazać w urzędzie administracyjnym pierwszej instancji przy składaniu deklaracji meldunkowej.

Szkółki o obszarze poniżej 500 m2 opłacie nie podlegają.

Obliczenia powierzchni winny być podane w miarach metrycznych. Wymiary podane w morgach i prętach należy zamienić na metry w stosunku: 1 pręt = 20 m2, 1 morg = 5600 m2.

W razie niezgłoszenia szkółki drzew owocowych przez właściciela lub osoby w art. 2 wyszczególnione w terminie właściwym urzędy administracyjne pierwszej instancji dokonywują rejestracji szkółki z urzędu i powodują pociągnięcie winnych do odpowiedzialności sądowej w myśl art. 13 ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r.

Jeżeli od szkółki niezgłoszonej przez właściciela lub osoby w art. 2 wyszczególnione winna być pobrana opłata, ulega ona przymusowemu ściągnięciu w wysokości w art. 4 niniejszego rozporządzenia ustalonej.

Urzędy administracyjne pierwszej instancji rejestrują szkółki drzew owocowych w powiecie na podstawie składanych przez właścicieli szkółek lub osoby w art. 2 wyszczególnione deklaracji meldunkowych oraz na podstawie przedsiębranych z własnej inicjatywy dochodzeń. Deklaracje meldunkowe oraz wyniki rejestracji szkółek w obrębie powiatu przesyłane zostają przed dniem 15 marca każdego roku do urzędów administracyjnych drugiej instancji.

Urzędy administracyjne drugiej instancji po zarejestrowaniu u siebie nadesłanych wykazów układają wykazy szkółek drzew owocowych w obrębie województw i przed dniem 1 kwietnia każdego roku przesyłają je do właściwych instytucji ochrony roślin oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Wykaz instytucji ochrony roślin, powołanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych do przeprowadzania kontroli szkółek drzew owocowych oraz innych czynności, wynikających z wykonania ustawy z dn 2 sierpnia 1919 r. i wykonawczych do tej ustawy rozporządzeń i zarządzeń, podawany będzie do wiadomości ogółu przed dniem 1 marca każdego roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych za pośrednictwem dzienników urzędowych i prasy.

Właściciel szkółki lub osoby w art. 2 wyszczególnione obowiązane są w każdym czasie roku i dnia roboczego pokazać ją i znajdujący się przy niej sad przedstawicielowi instytucji ochrony roślin, powołanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych do przeprowadzania kontroli, oraz ułatwiać mu przeprowadzenie dokładnych oględzin drzewek. Przedstawiciel instytucji ochrony roślin (lustrator) winien wykazać się właścicielowi szkółki lub osobom w art. 2 wyszczególnionym posiadaniem odpowiedniej legitymacji, którą wydaje mu Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Na podstawie i w zależności od wyniku dokonanych przez lustratora oględzin szkółki i znajdującego się przy niej sadu instytucja ochrony roślin wydaje właścicielowi szkółki lub osobom w art. 2 wyszczególnionym bezpłatnie odpowiednie zaświadczenia w formie przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych ustalonej.

Odpis zaświadczenia przesłany być winien do właściwego urzędu administracyjnego pierwszej instancji, który po zarejestrowaniu przesyła go do urzędu administracyjnego drugiej instancji.

Urzędy administracyjne drugiej instancji na zasadzie nadesłanych odpisów zaświadczeń sporządzają wykazy uznanych za wolne od mszycy szkółek w obrębie województw i ogłaszają je w swych dziennikach urzędowych.

Wykaz wszystkich na terenie Państwa Polskiego szkółek drzew owocowych, uznanych za wolne od mszycy wełnistej, rok rocznie ogłaszany będzie przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w dziennikach urzędowych oraz w pismach rolniczych i ogrodniczych.

Zaświadczenia stwierdzające, że szkółka wolna jest od mszycy wełnistej, ważne są na sezon sprzedaży drzewek - jesienny roku danego i wiosenny roku następnego.

Zaświadczenia te lub uwierzytelnione ich odpisy winny być przez właścicieli szkółek lub osoby w art. 2 wyszczególnione okazywane nabywcom drzewek.

W razie ujawnienia w szkółkach mszycy wełnistej instytucja ochrony roślin wydaje zakaz odstępowania z tych szkółek drzewek owocowych osobom trzecim za opłatą lub bezpłatnie.

Cofnięcie przewidzianego w art. 11 zakazu sprzedaży drzewek dokonane być może:

a)
przez instytucje ochrony roślin w razie jeżeli ponowne oględziny szkółki, dokonane na prośbę, jej właściciela lub osób w art. 2 wyszczególnionych, bądź też z własnej inicjatywy instytucji ochrony roślin wykażą, że mszyca wełnista w danej szkółce doszczętnie została zwalczona;
b)
przez właściwe urzędy administracyjne drugiej instancji, do których właścicielowi szkółki lub osobom w art. 2 wyszczególnionym, przysługuje prawo odwołania się przeciw orzeczeniom instytucji ochrony roślin w ciągu dwóch tygodni od ich wydania.

W razie takiego odwołania się zakaz sprzedaży drzewek owocowych, wydany przez instytucję ochrony roślin, obowiązuje właścicieli szkółek lub osoby w art. 2 wyszczególnione aż do powzięcia odnośnej decyzji przez urzędy administracyjne drugiej instancji.

Odwołania te składane być winne we właściwym urzędzie administracyjnym pierwszej instancji skąd zostają natychmiast, przesłane do urzędów administracyjnych drugiej instancji.

Przedstawiciel instytucji ochrony roślin (lustrator) z każdej dokonanej lustracji sporządza protokół, który wpisuje do, założonej przez właściciela szkółki lub osoby w art. 2 wyszczególnione, specjalnej książki o stronnicach ponumerowanych (paginowanej), oparafowanej przez lustratora podczas pierwszych oględzin szkółki.

Odpis protokółu zostaje włączony do akt instytucji ochrony roślin.

W razie ujawnienia w szkółce drzewek owocowych lub znajdującym się przy niej sadzie mszycy wełnistej lustrator daje właścicielowi szkółki lub osobom w art. 2 wyszczególnionym wskazówki, w myśl których winni oni niezwłocznie przystąpić do skutecznego zwalczania mszycy.

Udzielone przez lustratora wskazówki zwalczania mszycy wełnistej winny być umieszczone przez niego w protokule oględzin szkółki.

Przedstawiciele instytucji ochrony roślin, powołanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych do przeprowadzenia kontroli szkółek drzew owocowych oraz innych czynności, wynikających z wykonania ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. i wykonawczych do tej ustawy rozporządzeń i zarządzeń, korzystają przy wykonywaniu tych czynności z praw i prerogatyw przysługujących urzędnikom państwowym.

Wszelkie władze państwowe i samorządowe obowiązane są do okazywania im pomocy przy spełnianiu przez nich czynności urzędowych.

Koszty oględzin szkółek drzew owocowych przez lustratorów pokrywane będą z funduszów państwowych na zasadach, które przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu zostaną ustalone.

Przy nadawaniu przy ekspedycji pocztą, koleją lub wodą przesyłek, zawierających rośliny żywe, na liście przewozowym lub przesyłkowym wyraźnie zaznaczone być winno, czy przesyłki te zawierają drzewa owocowe lub ich części.

Przez nazwę drzew owocowych i ich części należy rozumieć drzewa szlachetne, dziczki (podkładki do uszlachetniania) owocowe i zrazy do uszlachetniania.

Do listu przewozowego lub przesyłkowego, który otrzymuje odbiorca przesyłki, zawierającej drzewa owocowe lub ich części, nadawca dołączyć winien uwierzytelniony własnoręcznym podpisem właściciela szkółki lub osób w art. 2 wyszczególnionych, względnie zastępcy właściciela lub tych osób, odpis zaświadczenia instytucji ochrony roślin, że szkółka skąd drzewa te pochodzą, wolna jest od mszycy wełnistej.

W wypadkach, w których nie wydaje się listów przewozowych, np. przy przesyłce pocztą, drogą kołową, wodną i t. p., odpis zaświadczenia przesłany zostaje odbiorcy pocztą lub też doręczony osobiście przez osobę przewożącą drzewa.

Bez okazania wymienionego w art. 18 zaświadczenia, przesyłki drzew owocowych lub ich części przez władze kolejowe (pocztowe, wodne...) przyjmowane do przewozu lub przesłania nie będą.

Przepis niniejszego artykułu obowiązywać ma od dnia 1 września 1920 roku.

O ileby do zwalczania mszycy wełnistej w szkółce lub znajdującym się przy niej sadzie okazało się niezbędnem wycięcie więcej niż jednego drzewa owocowego, bądź zniszczenie wiecej niż 100 szlachetnych szkółkowych szczepów, - odnośna decyzja powzięta być winna przez komisję, złożoną z lustratora, który dokonał lustracji danej szkółki, referenta rolniczego urzędu administracyjnego pierwszej instancji oraz przedstawiciela działającej na danym obszarze kraju instytucji rolniczej lub ogrodniczej, delegowanego w tym celu przez właściwy urząd administracyjny drugiej instancji w porozumieniu z temi instytucjami.

W miastach o własnym statucie wyżej wyszczególnione funkcje władz administracyjnych pierwszej instancji spełniają magistraty; w miastach, niepodlegających czasowo lub stale starostom, - te organa państwowe, którym powierzone zostało sprawowanie administracji pierwszej instancji.

W stołecznem mieście Warszawie czynności władz administracyjnych drugiej instancji, wynikające z ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r., oraz z wykonawczych do tej ustawy rozporządzeń, załatwia Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Rozporządzenie niniejsze z ograniczeniem w art. 19 wskazanem otrzymuje moc obowiązującą w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

1 Art. 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1922 r. (Dz.U.22.9.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1924 r. (Dz.U.24.7.72) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1924 r.