Zm.: art. 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 stycznia 1924 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie art. 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

Na zasadzie art. art. 8 i 14 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej) - (Dz. U. R. P. № 67, poz. 407) oraz stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. Na 127, poz. 1044) - zarządza się. co następuje:
Ustępy pierwszy i drugi art. 4 rozporządzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 kwietnia 1920 r. do ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o zwalczaniu mszycy wełnistej (krwistej) - (Dz. U. R. P. № 34, poz. 197) otrzymują brzmienie następujące:

"Właściciele szkółek większych ponad 500 m2 (30 prętów kwadratowych) obowiązani są corocznie przed złożeniem deklaracji meldunkowej wnieść do kasy państwowej (skarbowej, urzędu podatkowego) przewidzianą w art. 8 ustawy opłatę, której wysokość stosownie do rozmiaru zadeklarowanej, zajętej pod szkółkę drzew owocowych, powierzchni ustala się w sposób następujący:

odszkółekopowierzchni500m2do2000m2-2 fr. zł.
""""2000""4000"-3 fr. zł.
""""4000""6000"-4 fr. zł.

Za każde następne (ponad 6000 m2) 2000 m2 gruntu, zajętego pod szkółkę, opłata wynosi 2 fr. zł., przyczem nadwyżka powierzchni ponad 500 m2 uważana będzie za pełne 2000 m2. Nadwyżka powierzchni poniżej 500 m2 nie będzie brana w rachubę. Wartość franka złotego ustalana jest na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044).

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 stycznia 1922 r. o częściowej zmianie art. 4 rozporządzenia wykonawczego z dnia 16 kwietnia 1920 r. do ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 roku w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej) (Dz. U. R. P. № 9, poz. 64).