Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH.
z dnia 11 stycznia 1922 r.
o częściowej zmianie art. 4 rozporządzenia wykonawczego z dnia 16 kwietnia 1920 r. do ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

Na zasadzie art. 8 i 14 ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej) (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 407) - zarządza się co następuje:
§  1. Ustępy pierwszy i drugi art. 4 rozporządzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 16 kwietnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 34, poz. 197) do ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej) (Dz. U. R. P. № 67, poz. 407), otrzymują brzmienie następujące:

"Właściciele szkółek większych ponad 500 metrów kwadratowych (30 prętów kwadratowych) obowiązani są corocznie przed złożeniem deklaracji meldunkowej wnieść do kasy państwowej (skarbowej, urzędu podatkowego) przewidzianą w art. 8 ustawy opłatę, której wysokość, stosownie do rozmiaru zadeklarowanej, zajętej pod szkółkę drzew owocowych przestrzeni, ustala się jak następuje:

Od szkółek większych ponad 500 m.2 do 2000 m2 - 300 mk.

Od szkółek większych ponad 2000 m.3 do 4000 m2- 600 mk.

Od szkółek większych ponad 4000 m2 do 6000 m2- 1000 mk.

Za każde następne (ponad 6000 m.2) 2000 m2 zajętego pod szkółką gruntu opłata powiększa się o 500 mk., przyczem nadwyżka obszaru ponad 500 m2 uważana będzie za pełne 2000 m2.

Nadwyżka obszaru poniżej 500 m.2 nie jest brana pod uwagę".

§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych:

Sprostowania:

a) W Dz. U. R. P. z dnia 19 maja 1921 roku № 39, poz. 234 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 marca 1921 r. do ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszą i Orawy w art. 7 p. 3 zamiast "w § 10" winno być "§ 11" austrjackiej ustawy z 15 listopada 1867 r.
b) W Dz. U. R. P. z dnia 13 sierpnia 1921 r. № 67, poz. 433 w § 1 ustęp III rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie uposażenia osób wojskowych zamiast słów "w art. 57" winno być "w art. 59".
c) W Dz. U. R. P. z dnia 15 listopada 1921 r. № 90, poz. 670 w regulaminie procesowym Mieszanego Trybunału Rozjemczego, wydrukowanym jako Oświadczenie Rządowe zaszły w druku następujące omyłki:

Art. 15 w końcu ustępu 1-go opuszczono w tekscie francuskim zdanie: "IIs pourront y etre examines dans les delais fixes par le President".

Art. 20 punkt d tekstu francuskiego zamiast "de I'incompetence" należy czytać: "d'incompetence".

Art. 37 ustęp 3 w tekście francuskim zamiast; "d'interventions" należy czytać: "de intervention".

Art. 38 ustęp 1, wiersz 6-ty tekstu francuskiego zamiast: "au" powinno być: "ou".

Art. 68 ustęp 1 w tekście francuskim, w wierszu 4-ym po wyrazie: "acquiescement" opuszczono; "du defendeur aux conclusions du demandeur ou a un desistement...".

d) W Dz. U. R. P. z dnia 31 grudnia 1921 r. № 108, poz. 789 w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 grudnia 1921 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej łódzkiej w § 2 ust. c) zamiast: "z pomiędzy członkami", winno być: "z pomiędzy członków" i w tymże paragrafie ust. d) zamiast: "dwaj delegaci łódzkiej rady miejskiej" winno być: "dwaj delegaci łódzkiej rady szkolnej miejskiej".