Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.452

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących przepisów o nadzwyczajnych dodatkach drożyznianych dla emerytów cywilnych oraz wdów i sierot po nich na emerytów wojskowych oraz wdowy i sieroty po nich.

Art.  1.

Moc ustawy z dnia 5 marca 1920 r. "w sprawie zmiany ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 65, poz. 392) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. № 4, poz. 18) o przyznaniu dla cywilnych emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych, kolejowych, dla nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych, jak też dla wdów i sierot po nich oraz księży emerytów nadzwyczajnego dodatku droźyźnianego" (Dz. Ust. № 23, poz. 127, rok 1920) rozciąga się na byłych wojskowych oficerów, duchownych, urzędników wojskowych i szeregowców b. armji rosyjskiej i austrjackiej, o ile pobierają ze Skarbu emeryturę lub zasiłki z tytułu służby swej w armjach odnośnych państw zaborczych, oraz na wdowy i sieroty po nich,

O ile te ostatnie pobierają ze Skarbu pensję wdowią lub sierocą z tytułu służby ich mężów albo ojców w jednej ze wspomnianych wyżej armji.

Art.  2.

Uchwałę Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 lipca 1920 roku, by, rozpocząwszy od miesiąca czerwca 1920 r. do czasu wejścia w życie uchwalić się mającej przez Sejm ustawy emerytalnej, wypłacano co miesiąc dotychczasową emeryturę, względnie pensję wdowią i sierocą, rentę, lub dar z łaski wraz ze wszystkiemi przypadającemi dodatkami drożyznianemi w podwójnej wysokości, rozciąga się na b. wojskowych b. armji rosyjskiej i austrjackiej, o ile pobierają ze Skarbu Polskiego emeryturę lub zasiłki z tytułu służby swej w armjach odnośnych państw zaborczych, oraz na wdowy i sieroty po nich, o ile te ostatnie pobierają ze Skarbu Polskiego pensję wdowią lub sierocą z tytułu służby ich mężów lub ojców w jednej ze wspomnianych wyżej armji.

Art.  3.

Ustęp b. art. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 65, poz. 392), rozszerzonej ustawą z dnia 4 lutego 1920 r. (Dz. Ust. № 13, poz. 68) na emerytów wojskowych, traci moc obowiązującą.

Art.  4.

Wypłatą dodatku drożyznianego, wymienionego w art. 1 niniejszej ustawy, uskuteczniać należy, począwszy od dnia 1 stycznia 1920 r.

Wypłatę emerytur w podwójnej wysokości, wymienioną w art. 2 niniejszej ustawy, uskuteczniać należy od dnia 1 czerwca 1920 r.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.