Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.613

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na województwa; nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisane w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 16 poz. 93) - zarządza się co następuje:
§  1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. Nr 14 poz. 162) oraz rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 72 poz. 425), z dnia 24 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 11 poz. 62) oraz z dnia 15 stycznia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 9 poz. 45) w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości i ograniczenia praw własności, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.