Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 1921 r.
w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.

Na zasadzie art. 33 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 14 poz. 162) Rada Ministrów, zgodnie z uchwałą z dnia 7 stycznia r. b., zarządza co następuje:
Określony w powyżej cytowanym dekrecie, a przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 11 poz. 62) do 7 lutego 1921 r. termin do wyjaśnienia i zdecydowania przez Ministerstwo Kolei Żelaznych, które z wywłaszczeń nieruchomości i ograniczeń prawa własności, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych, powinny być utrzymane w mocy - przedłuża się w dalszym ciągu do dnia siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.