Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.50.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 maja 1920 r.
o rozciągnięciu na obszarze b. zaboru rosyjskiego działania dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych z dnia 5 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 12, poz. 136) na zyski względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920.

§  1. 1 Na podstawie art. 67 dekretu z dnia 5 lutego 1919 r. (Dzien. Pr. № 12, poz. 136) "w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych rozciąga się na obszarze b. zaboru rosyjskiego moc obowiązującą tego dekretu na zyski względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920 z ograniczeniami, zawartemi w art. 13 niniejszego rozporządzenia.
§  2. 2 Rok 1919, względnie operacyjny 1919/20, tudzież rok 1920 względnie operacyjny 1920/21 stanowią odrębne okresy wymiarowe.

Należność podatkowa płatna jest w dwa tygodnie po doręczeniu nakazu płatniczego.

§  3. 3 Podatek od zysków wojennych będzie obecnie wymierzony od dochodów lub zysków, osiągniętych w roku 1919, względnie dla przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków od zysków, osiągniętych w roku operacyjnym 1919/20, jeśli ten rok operacyjny w danym wypadku już upłynął.

Aż do ustawodawczego zatwierdzenia dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych należy przy wymiarze podatku za rok 1919 względnie dla przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków za rok operacyjny 1919/1920 dla obliczenia podległej podatkowi nadwyżki zysku lub dochodu przyjmować tymczasowo do porównania normalny zysk lub dochód z roku pokojowego 1913 względnie i przecięcia lat 1911-1913 w pięciokrotnej wysokości.

Wymiar zaś podatku od dochodów lub zysków, osiągniętych w roku 1920, względnie dla przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków od zysków osiągniętych w niezakończonym jeszcze dotąd roku operacyjnym 1919/20, tudzież w roku operacyjnym 1920/21 należy uskutecznić dopiero po upływie dotyczącego czasokresu, co jednak nie przeszkadza wcześniejszemu zarządzeniu zabezpieczenia prowizorycznie obliczonego podatku po myśli art. 57 - 65 dekretu o podatku od zysków wojennych §§ 84-93 rozporządzenia wykonawczego do tego dekretu.

§  4. 4 W tych postanowieniach dekretu o podatku od zysków wojennych i rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1919 r. (Dz. Pr. № 46, poz. 320), w których jest mowa o ostatnim podatkowym roku wojennym 1918, względnie o ostatnim operacyjnym roku wojennym 1918/1919 należy rozumieć za ostatni wojenny rok podatkowy rok 1920, względnie rok operacyjny 1920/21.
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia. Warszawa, dnia 12 maja 1920 r.
1 Zawarte w § 1 nin. rozporządzenia rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu z dnia 5 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 12 z r. 1919 poz. 136) w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych na obszarze b. zaboru rosyjskiego na zyski względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920, ogranicza się tylko do zysków względnie dochodów osiągniętych w roku 1919. Jeżeli podatek ten za rok 1920 został już wymierzony, ma go właściwa Władza skarbowa I instancji z urzędu umorzyć. Nowych wymiarów za rok 1920 nie należy uskuteczniać, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1921 r. (Dz.U.21.31.187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1921 r.
2 § 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie zmiany terminu płatności podatku od zysków wojennych na obszarze b. zaboru rosyjskiego. (Dz.U.20.81.542) z dniem 24 sierpnia 1920 r.
3 § 3:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 24 lipca 1920 r. (Dz.U.20.71.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 sierpnia 1920 r.

- zarządzone w nin. paragrafie zabezpieczenia podatku od zysków wojennych, obliczonego prowizorycznie za rok 1920 względnie przy przedsiębiorstwach sprawozdawczych za rok operacyjny 1920/1921, mają być uchylone w tym samym porządku w jakim nastąpiło zabezpieczenie podatku, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 11 marca 1921 r. (Dz.U.21.31.187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1921 r.

4 Brzmienie § 4 nin. rozporządzenia zmienia się w ten sposób, że za ostatni wojenny rok podatkowy należy rozumieć rok 1919, względnie rok operacyjny 1919/1920, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 11 marca 1921 r. (Dz.U.21.31.187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1921 r.