Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.81.542

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 18 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie zmiany terminu płatności podatku od zysków wojennych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Art.  1.

Wyznaczone w art. 44 dekretu z dn. 5 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 12 poz. 136) w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych terminy płatności poszczególnych rat podatku za lata 1914 do 1918 włącznie zmienia się w ten sposób, iż wymierzona za te lata łączna duma podatku płatna jest w dwóch równych ratach. z których pierwsza płatna jest w dwa tygodnie, zaś druga w sześć tygodni po doręczeniu nakazu płatniczego.

Zarazem zmienia się wyznaczony w § 2 ustęp rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 50 poz. 307) termin płatności podatku od zysków wojennych za rok 1919, względnie operacyjny 1919/20 w ten sposób, iż należność podatkowa płatna jest w dwa tygodnie po doręczeniu nakazu płatniczego.

Art.  2.

W wypadkach, w których w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nakaz płatniczy został już doręczony, należy płatnika zawiadomić o zmianie terminów płatności. Odsetki za zwłokę będą w tych wypadkach liczone dopiero od dnia ósmego po doręczeniu tego zawiadomienia, jeśli na podstawie dotychczasowych przepisów nie nastał już obowiązek płacenia odsetek za zwłokę co do płatnej już w tym czasie części podatku.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Skarbu.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.