Rozciągnięcie mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku, na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.54.496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 24 czerwca 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku, na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Na podstawie artykułów 1, 18 i 20 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 15 poz. 211) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyński, oraz powiaty, białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 100 poz. 716) zarządza się co następuje:
Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
1)
statutu urzędów miar z dnia 7 sierpnia 1919 r. (Dz. U. R. P. № 74 poz. 429) z wyjątkiem art. 13;
2)
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1919 r. o legalnych jednostkach miar (Dz. P. P. P. № 41 poz. 299),
3)
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1919 r. o koncesjonowaniu wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi (Dz. P. P. P. № 57 poz. 346).
Termin określony w art. 6 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1919 r. o koncesjonowaniu wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi (Dz. P. P. P. № 57 poz. 346) liczy się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.