Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.57.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o koncesjonowaniu wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.

Na podstawie art. 20-go dekretu o miarach (Dz. Praw 1919 r. № 15. poz. 211) rozporządzam co następuje:
Art.  1.

Przemysłowcy, rzemieślnicy i handlujący winni wyjednywać zezwolenia Głównego Urzędu Miar na wyrób, reparację i sprzedaż narzędzi mierniczych. Główny Urząd Miar wydaje zezwolenie po zebraniu przez podwładne mu organy opinji o kwalifikacjach moralnych, a co do fabrykantów i rzemieślników i o technicznej sprawności petentów. Na podstawie tych opinji Główny Urząd Miar ma prawo odmówić wydania zezwolenia, ograniczyć jego zakres lub odwołać już wydane. Petentowi przysługuje w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia go o takiej decyzji Głównego Urzędu Miar prawo zaskarżenia jej do Ministra Przemysłu i Handlu.

Art.  2.

Właściciele i kierownicy zakładów wyrobu, reparacji lub sprzedaży narzędzi mierniczych, podlegających legalizacji, są obowiązani stosować się do przepisów, wydawanych przez Główny Urząd Miar w przedmiocie prowadzenia ewidencji, znaczenia i reklamowania wyrabianych lub sprzedawanych przez nich narzędzi.

Art.  3.

Zakłady wyrobu, reparacji i sprzedaży narzędzi mierniczych podlegają kontroli Głównego Urzędu Miar i jego organów.

Art.  4.

Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia wydaje Główny Urząd Miar.

Przepisy przechodnie.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia jego.

Art.  6.

Właściciele istniejących zakładów wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych winni wyjednać w terminie dwumiesięcznym od daty ogłoszenia rozporządzenia niniejszego zezwolenie na dalsze prowadzenie tych zakładów, w myśl art. 1 tegoż rozporządzenia.

Warszawa, dnia 14 maja 1919 r.