Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.41.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o legalnych jednostkach miar.

W wykonaniu art. 1 dekretu o miarach (Dz. Pr. № 15 poz. 211) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Legalnemi wtórnemi jednostkami długości są: mirjametr - równy dziesięciu tysiącom metrów, kilometr - równy tysiącowi metrów, decymetr - równy jednej dziesiątej metra, centymetr - równy jednej setnej metra, milimetr - równy jednej tysiącznej metra i mikron - równy jednej tysiącznej milimetra.

Art.  2.

Legalnemi wtórnemi jednostkami powierzchni są:

1) powierzchnie zawarte w kwadratach, których boki równe są którejkolwiek z legalnych wtórnych jednostek długości. Każda z tych jednostek powierzchni nosi nazwę jednostki długości, od której pochodzi, z dodatkiem wyrazu "kwadratowy";
2) hektar równy stu arom i centar równy jednej setnej ara.
Art.  3.

Legalnemi wtórnemi jednostkami objętości są:

1) objętości zawarte w sześcianach, których krawędzie równe są jednej z legalnych wtórnych jednostek długości. Każda z tych jednostek objętości nosi nazwę jednostki długości, od której pochodzi, z dodatkiem wyrazu "sześcienny" lub "kubiczny";
2) kilolitr - równy tysiącowi litrów, hektolitr - równy stu litrom, dekalitr - równy dziesięciu litrom, jedna czwarta litra (kwaterka), decylitr - równy jednej dziesiątej litra, mililitr - równy jednej tysiącznej litra.
Art.  4.

Legalnemi wtórnemi jednostkami kątów są:

kąt pełny czyli obrót równy czterem kątom prostym, kąt półpełny - równy dwu kątom prostym, kąt jednego stopnia, czyli stopień kątowy - równy jednej dziewięćdziesiątej kąta prostego, minuta kątowa - równa jednej sześćdziesiątej stopnia kątowego i sekunda kątowa - równa jednej sześćdziesiątej minuty kątowej.

Części stopnia mogą być wyrażane również w postaci ułamków dziesiętnych stopnia.

Art.  5.

Legalnemi wtórnemi jednostkami masy są: tonna - równa tysiącowi kilogramów, kwintal - równy stu kilogramom, mirjagram - równy dziesięciu kilogramom, dekagram - równy jednej setnej kilograma, gram - równy jednej tysiącznej kilograma i miligram - równy jednej miljonowej kilograma.

Art.  6.

W handlu kamieniami drogocennemi i perłami dozwala się używać jako legalną jednostkę wtórną masy karata równego jednej pięciotysiącznej kilograma.

Art.  7.

Postanowienia rozporządzenia niniejszego uzyskują moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 1919 r.