Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.100.716

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczy pospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. Dz. P. P. P. № 15, poz. 211) rozciąga się na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
§  2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 15 stycznia 1920 r., dotyczące ustalenia miar i utworzenia urzędów miar (Dz. Orz. Z. C. Z. W. № 4 poz. 56).
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.