Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na powiaty: wileńsko-trocki, oszmiański, święciański, brasławski i Wilno-miasto oraz na gminy: Bienica powiatu mołodeczańskiego, Wiszniew, Żodziszki i Wojstam powiatu wilejskiego, Jasiew, Kobylniki i Zanarocze powiatu postawskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.78.608

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1930 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na powiaty: wileńsko-trocki, oszmiański, święciański, brasławski i Wilno - miasto oraz na gminy: Bienica powiatu mołodeczańskiego, Wiszniew, Żodziszki i Wojstam powiatu wilejskiego, Jasiew, Kobylniki i Zanarocze powiatu postawskiego.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego (Dz. P. P. P. Nr. 5. poz. 93) rozciąga się na powiaty: wileńsko-trocki, oszmiański, święciański, brasławski i Wilno - miasto oraz na gminy: Bienica powiatu mołodeczańskiego, Wiszniew, Żodziszki i Wojstam powiatu wilejskiego, Jasiew, Kobylniki i Zanarocze powiatu postawskiego.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodził w życie z dniem ogłoszenia.