Zatwierdzanie projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.93

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.

DEKRET
o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:

Osoby i wszelkiego rodzaju instytucje publiczne i prywatne nie wyłączając urzędów państwowych, zamierzające w miejscu publicznem wznieść pomnik, posąg, figurę lub wmurować albo zawiesić tablicę pamiątkową, winny uprzednio przedstawić projekt właściwemu wojewodzie do zatwierdzenia ze stanowiska artystycznego. Zatwierdzenie to winno nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia projektu.

Przedstawiane projekty składać się winny z rzutów rysunkowych, dostatecznie wyjaśniających pomysł i szczegóły wykonania, oraz z fotografji i modeli plastycznych w razie zastosowania rzeźby plastycznej.

Do składanych projektów winny być dołączone dane rysunkowe i fotograficzne, dostatecznie wyświetlające związek projektowanego pomnika z otoczeniem.

Większe naprawy i przebudowy pomników, posągów, figur i tablic pamiątkowych ulegają przepisom artykułów powyższych.

Pomniki, figury i posągi, wzniesione wbrew przepisom niniejszym, lub wmurowane albo zawieszone wbrew tym przepisom tablice pamiątkowe mogą być usunięte zarządzeniem powiatowej władzy administracji ogólnej.

Przepisy niniejsze nie rozciągają się na pomniki, figury, posągi i tablice pamiątkowe, umieszczane na cmentarzach i wewnątrz świątyń przez osoby prywatne z ich własnych funduszów dla utrwalenia pamięci fundatorów lub ich najbliższej rodziny, jak również na przedmioty podobne, poświęcone wyłącznie celom kultu religijnego, oraz na figury posągi i tablice, stanowiące ornament budynku, którego projekt został wraz z ornamentem przez władze budowlane zatwierdzony.

Kto wbrew przepisom niniejszego dekretu wznosi w miejscu publicznem pomnik, posąg lub figurę, wmurowuje lub zawiesza tablicę pamiątkową, albo dokonywa większych napraw lub przebudowy, podlega karze aresztu do trzech miesięcy lub grzywny do 3.000 zł. Do orzekania o przestępstwach, przewidzianych w niniejszym dekrecie, powołane są władze administracyjne

Wykonanie niniejszego dekretu poleca się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, dn. 3 stycznia 1919 r.

1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.

- zmieniony przez art. 65 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.34.110.976) zmieniającej nin. dekret z dniem 31 stycznia 1935 r.

2 Art. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.

- zmieniony przez art. 65 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.34.110.976) zmieniającej nin. dekret z dniem 31 stycznia 1935 r.

3 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.

- zmieniony przez art. 65 pkt 3 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.34.110.976) zmieniającej nin. dekret z dniem 31 stycznia 1935 r.

4 Art. 5 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.
5 Art. 6 zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.
6 Art. 7 zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U.34.33.298) zmieniającej nin. dekret z dniem 18 kwietnia 1934 r.