[Właściwość kolegium izby. Podejmowanie uchwał] - Art. 18. - Regionalne izby obrachunkowe. - Dz.U.2022.1668 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Właściwość kolegium izby. Podejmowanie uchwał] - Regionalne izby obrachunkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1668 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
Art.  18.  [Właściwość kolegium izby. Podejmowanie uchwał]
1. 
Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:
1)
ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;
2)
rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2;
3)
przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby;
4)
uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy;
5)
przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli;
5a)
rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
5b)
opiniowanie kandydatów na członków kolegium;
5c)
wybór kandydata na prezesa izby;
5d)
uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby;
6)
podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.
2. 
Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby.
3. 
W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.