Instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych - OpenLEX

Zawadzka Patrycja Wanda, Instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/3/52-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych

Przedmiotem niniejszego opracowania są instrumenty dłużne, rozumiane jako instrumenty zwrotnego finansowania, będące formą zaciągania zobowiązań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe zostały poddane analizie pod kątem uchwał nadzorczych kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Celem opracowania jest wskazanie nieprawidłowości występujących w uchwałach organów stanowiących JST, będących podstawą ich unieważnienia przez kolegia RIO.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX