Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1066

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego 1

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 oraz z 2018 r. poz. 1669, 2073 i 2212) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", związane z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. Urz. UE L 255 z 11.10.2018, str. 7), zwanym dalej "rozporządzeniem 2018/1507", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.
§  2.  Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia 2018/1507, zwanego dalej "wsparciem", w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 4 rozporządzenia 2018/1507. Do kontroli stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945).
§  3.  Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej informacje w zakresie określonym w art. 6 rozporządzenia 2018/1507.
§  4. 
1.  Wsparcie jest udzielane producentowi rolnemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), zwanemu dalej "producentem rolnym", który w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r. prowadził gospodarstwo, o którym mowa w art. 2 lit. b rozporządzenia 2018/1507, w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), zwane dalej "gospodarstwem", jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 2 rozporządzenia 2018/1507.
2.  W przypadku śmierci producenta rolnego wsparcie jest udzielane spadkobiercy, jeżeli mimo niespełnienia przez tego spadkobiercę warunków określonych w art. 2 rozporządzenia 2018/1507 objął w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta rolnego, który spełnił te warunki.
3.  Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w ust. 2, jest przedmiotem współposiadania, wsparcie jest udzielane temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
§  5. 
1.  Wysokość wsparcia ustala się jako iloczyn:
1) liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków określonych w art. 3 rozporządzenia 2018/1507, zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia 2018/1507, oraz
2) liczby dni między dniem wydania decyzji administracyjnej, w której został wprowadzony nakaz, o którym mowa w pkt 1, a dniem:
a) ogłoszenia rozporządzenia wojewody lub powiatowego lekarza weterynarii:
uchylającego rozporządzenie ustanawiające obszar zapowietrzony i zagrożony w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, na którym jest położone gospodarstwo, lub
zmieniającego rozporządzenie ustanawiające obszar zapowietrzony i zagrożony w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, na podstawie którego obszar, na którym jest położone gospodarstwo, nie jest objęty zakazami i nakazami wynikającymi z rozporządzenia ustanawiającego obszar zapowietrzony i zagrożony, albo
b) wyrażenia zgody przez powiatowego lekarza weterynarii na ponowne utrzymywanie drobiu w tym gospodarstwie, jeżeli taka zgoda była wyrażona, oraz
3) stawki wynoszącej:
a) 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę objętą kodem CN 0105 94 00,
b) 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego objętego kodem CN 0105 94 00,
c) 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną objętą kodem CN 0105 99 10,
d) 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną objętą kodem CN 0105 99 20,
e) 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 20,
f) 0,28487484 zł za dzień za indyka objętego kodem CN 0105 99 30.
2.  Liczbę dni, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pomniejsza się o:
1) 14 dni - w przypadku chowu kur niosek, kaczek rzeźnych, gęsi rzeźnych, gęsi reprodukcyjnych i indyków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i c-f;
2) 9 dni - w przypadku chowu brojlerów kurzych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.
§  6. 
1.  Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego ubiegającego się o to wsparcie.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę producenta rolnego ubiegającego się o wsparcie;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta rolnego ubiegającego się o wsparcie, a w przypadku gdy producent rolny nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;
3) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, producenta rolnego ubiegającego się o wsparcie, jeżeli został nadany;
4) adres gospodarstwa, w odniesieniu do którego producent rolny ubiega się o wsparcie;
5) numer rachunku bankowego producenta rolnego lub rachunku tego producenta prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który zostaną wypłacone środki finansowe z tytułu udzielenia wsparcia;
6) wskazanie liczby sztuk drobiu, w odniesieniu do którego producent rolny ubiega się o wsparcie, z podziałem na następujące gatunki:
a) kury nioski objęte kodem CN 0105 94 00,
b) brojlery kurze objęte kodem CN 0105 94 00,
c) kaczki rzeźne objęte kodem CN 0105 99 10,
d) gęsi rzeźne objęte kodem CN 0105 99 20,
e) gęsi reprodukcyjne objęte kodem CN 0105 99 20,
f) indyki objęte kodem CN 0105 99 30.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2;
2) kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii na ponowne utrzymywanie drobiu w gospodarstwie - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b;
3) kopię dokumentu o dokonaniu wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej lub wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców - w przypadku gdy producent rolny ubiega się o wsparcie w odniesieniu do gęsi reprodukcyjnych objętych kodem CN 0105 99 20;
4) oświadczenie producenta rolnego, że z tytułu szkód poniesionych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia 2018/1507, polegających na zastosowaniu środków, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 2018/1507, nie ubiega się albo nie przyznano mu wsparcia finansowego z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej;
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy producent rolny ubiegający się o wsparcie jest spadkobiercą, o którym mowa w § 4 ust. 2;
6) zgodę, o której mowa w § 4 ust. 3 - w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  7. 
1.  W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia wynika, że łączna liczba sztuk drobiu danego gatunku, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jest większa niż liczba zwierząt danego gatunku drobiu określona w art. 3 rozporządzenia 2018/1507, Prezes Agencji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, ustala współczynnik redukcji wnioskowanej liczby sztuk drobiu danego gatunku i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o wysokości ustalonego współczynnika redukcji.
2.  Współczynnik redukcji, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz:
1) liczby zwierząt danego gatunku drobiu określonej w art. 3 rozporządzenia 2018/1507 oraz
2) łącznej liczby sztuk zwierząt danego gatunku drobiu, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wynikającej z rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia.
3.  Wynik ilorazu ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.
4.  Współczynnik redukcji, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do ustalenia liczby sztuk drobiu danego gatunku, w odniesieniu do których wsparcie może zostać udzielone, z zaokrągleniem w dół do pełnych sztuk.
5.  W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia wynika, że łączna kwota zapotrzebowania na środki finansowe przekracza kwotę dostępnych środków określoną w art. 3 rozporządzenia 2018/1507 powiększoną o środki krajowe, Prezes Agencji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, ustala współczynnik przydziału wsparcia i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o wysokości tego współczynnika.
6.  Współczynnik przydziału wsparcia, o którym mowa w ust. 5, stanowi iloraz:
1) kwoty dostępnych środków określonej w art. 3 rozporządzenia 2018/1507 powiększonej o środki krajowe oraz
2) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe, wynikającej z rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia.
7.  Wynik ilorazu, o którym mowa w ust. 6, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.
§  8.  Wsparcie nie przysługuje producentowi rolnemu, którego gospodarstwo było położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i w stosunku do którego powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu.
§  9.  Środki finansowe z tytułu wsparcia wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 4 akapit 3 rozporządzenia 2018/1507, jednakże nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
§  10.  Sankcja, o której mowa w art. 4 akapit 4 rozporządzenia 2018/1507:
1) stanowi 10% kwoty wsparcia otrzymanej przez producenta rolnego;
2) jest wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. Urz. UE L 255 z 11.10.2018, str. 7).