Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1199 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2023 r.

USTAWA
z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ustawa określa:

1)
zadania i organizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją";
2)
zasady umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty, odraczania terminu spłat oraz sprzedaży wierzytelności Agencji.
1. 
Agencja jest państwową osobą prawną.
2. 
Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. 
Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji.
1. 
Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
2. 
(uchylony).
1. 
Zadaniem Agencji jest wspieranie:
1)
inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków;
2)
przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
3)
poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;
4)
powstawania i rozwoju grup producentów rolnych lub ich związków oraz spółdzielni rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073) lub ich związków;
5)
rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii;
6)
kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania kredytów na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce;
7)
zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;
8)
realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo lub Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2. 
Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez:
1)
dopłatę do odsetek od kredytów bankowych;
2)
częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
3)
udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym;
4)
udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;
5)
finansowanie lub udział w finansowaniu - w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8.
3. 
Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w szczególności przez dopłatę do odsetek od kredytów bankowych lub częściową spłatę kapitału kredytu udzielonego na zakup nieruchomości rolnych, które utworzą takie gospodarstwo albo wejdą w jego skład, z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90% wartości nabywanej nieruchomości, a okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.
4. 
Dopłata do odsetek od kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytu bankowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są realizowane przez Agencję za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów.
5. 
Agencja prowadzi szkolenia w zakresie związanym z realizacją jej zadań, a także informuje o swoich działaniach i promuje je.
6. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych.
7. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Rada Ministrów uzależnia udzielenie wsparcia na przedsięwzięcia określone w ust. 1 pkt 2 od wysokości i zakresu szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, ujętych w protokole sporządzonym przez tę komisję, określając jednocześnie wymagania, jakim powinien odpowiadać skład takiej komisji, oraz zakres protokołu oszacowania szkód.
1. 
Zadaniem Agencji jest również udzielanie pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych, zwanej dalej "pomocą finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych".
2. 
O pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą ubiegać się grupy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. poz. 588) będące małymi lub średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).
3. 
W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą być finansowane wydatki poniesione na uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych.
4. 
Pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Agencji.
5. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych, mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
1. 
Zadaniem Agencji jest również udzielanie pomocy finansowej podmiotom określonym w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług:
1)
z tytułu zakupu towarów i usług będących kosztami kwalifikowalnymi ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia związanego z nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, redystrybucją żywności na cele społeczne i bezpłatnych posiłków;
2)
niekwalifikujących się do finansowania ze środków planu rozwojowego w rozumieniu art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412) w związku z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1.
2. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana, jeżeli podmiot ubiegający się o tę pomoc zawarł umowę o objęciu przedsięwzięcia określonego w ust. 1 wsparciem na podstawie art. 14lzh ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek podmiotu określonego w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie umowy, która określa co najmniej warunki wypłaty tej pomocy oraz jej rozliczenia.
4. 
Wypłata pomocy, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek podmiotu określonego w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie wynikającej z faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm. 1 ), uwzględnionych przez ten podmiot we wniosku o płatność ze środków planu rozwojowego w rozumieniu art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust. 2.
1. 
Agencja realizuje również zadania:
1)
określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, regulacji rynków rolnych, rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt;
2)
powierzone jej zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności na podstawie umów lub porozumień z instytucją zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 260), w tym związane z realizacją sektorowego programu operacyjnego, zwłaszcza w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności z tytułu wypłaconych środków;
3)
na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;
4)
w zakresie opracowania i upowszechniania informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunków udziału w tych mechanizmach;
5)
w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
6)
w zakresie programów krajowych mających na celu pomoc państwa dla podmiotów sektora rolnego oraz sektora rybackiego i ich grup, prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz produktami rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub dopuszczonym tymi przepisami do uregulowania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;
7)
w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I), w szczególności przez:
a)
wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz,
b)
wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych,
c)
naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych,
d)
nakładanie kar pieniężnych;
8)
określone w przepisach dotyczących:
a)
rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
b)
grup producentów rolnych i ich związków,
c)
organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
d)
rynku cukru,
e)
rynku mięsa,
f)
rynku zbóż,
g)
(uchylona);
9)
związane:
a)
z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
b)
ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
c)
z realizacją działań "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji,
d)
z przyznawaniem oraz wypłatą pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków rolnych;
10)
określone w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256 oraz z 2023 r. poz. 412), w szczególności w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz nadzoru nad kołami gospodyń wiejskich.
2. 
Zadania agencji płatniczej w zakresie dotyczącym:
1)
programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków rolnych,
2)
rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, monitorowania produkcji oraz opłat na rynku cukru, przetwarzania cukru przemysłowego i rafinacji cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej,
3)
administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I),
4)
dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,
5)
(uchylony),
6)
wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
7)
(uchylony)

- z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz dokonywania płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, wykonuje, jako zadania delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm. 2 ), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami, o których mowa w ust. 1 pkt 7, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej.
1. 
Zadania delegowane, o których mowa w art. 6 ust. 2, obejmują w szczególności:
1)
prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub o wypłatę pomocy, w tym:
a)
przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
b)
rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
c)
przeprowadzanie kontroli administracyjnych,
d)
zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie jej przyznania lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy, rejestrowanie tych umów, informacji i decyzji;
2)
przeprowadzanie kontroli na miejscu;
3)
ustalanie należności z tytułu:
a)
nienależnych kwot pomocy,
b)
opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412),
c)
nienależnie zwolnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zabezpieczeń wniesionych przez przedsiębiorców uczestniczących w obrocie z zagranicą towarami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,
d)
kar pieniężnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. d

- oraz wzywanie beneficjenta do zwrotu kwot tych należności;

4)
przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań delegowanych;
5)
udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, Komisji Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli dokumentów, o których mowa w pkt 4.
2. 
Umowa, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro, jest zawierana na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i zawiera postanowienia zapewniające prawidłowe wykonywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa delegowanych mu zadań agencji płatniczej, a w szczególności określenie:
1)
szczegółowego zakresu zadań delegowanych przez agencję płatniczą Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz sposobu wykonywania tych zadań;
2)
zobowiązań dotyczących:
a)
przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli wykonywania zadań określonych umową pod względem prawidłowości wykonywania tych zadań,
b)
przeprowadzania przez agencję płatniczą audytu systemu zarządzania i kontroli w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,
c)
umożliwienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzenia kontroli, o której mowa w lit. a, i audytu, o którym mowa w lit. b,
d)
przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań określonych umową.
3. 
Formularz umowy, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro, oraz jego zmiany wymagają akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
4. 
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustala, w drodze decyzji administracyjnej, należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d.
5. 
Można odstąpić od ustalenia kwot należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, oraz odsetek i kwot, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm. 3 ), w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro.
6. 
Do należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm. 4 ):
1)
z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że, o ile przepisy odrębne dotyczące odzyskiwania poszczególnych płatności nie stanowią inaczej, termin, o którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wynosi 60 dni;
2)
przy czym bieg terminu przedawnienia tych należności ulega przerwaniu także w dniu doręczenia dłużnikowi upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm. 5 ); w takim przypadku bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym doręczono upomnienie.
7. 
Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 6 pkt 1, przysługują organowi, o którym mowa w ust. 4.
8. 
Załatwienie sprawy o ustalenie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, następuje w terminie 3 miesięcy.
9. 
Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm. 6 ), przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia oraz innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

1. 
Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej określają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość realizacji uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy organ państwa członkowskiego, lub agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków objętych Wspólną Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia:
1)
wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia;
2)
określić zadania realizowane przez Agencję, mające na celu wykonanie obowiązków lub uprawnień, o których mowa w pkt 1, lub sposób i tryb realizacji tych zadań.
2. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Rada Ministrów:
1)
uwzględnia:
a)
zadania Agencji, jej możliwości organizacyjne, kadrowe i techniczne, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
uprawnienia podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwość zapewnienia szerokiego dostępu do udziału w tych mechanizmach,
c)
zakres udzielonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych akredytacji dotyczącej płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
2)
kieruje się potrzebą zapewnienia skutecznego i efektywnego stosowania przepisów Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do opracowania i przekazania Komisji Europejskiej, do zatwierdzenia, krajowego programu wsparcia pszczelarstwa.

1. 
Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa jej organizację, w tym siedziby jej oddziałów regionalnych i biur powiatowych, uwzględniając zakres zadań realizowanych przez Agencję i potrzebę ich sprawnego wykonywania.
1. 
Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.
2. 
Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Agencji wykonuje zadania przy pomocy zastępców Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów regionalnych oraz kierowników biur powiatowych.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje zastępców Prezesa Agencji na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępców Prezesa Agencji.
4. 
Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:
1)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7)
posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
10. 
(uchylony).
11. 
(uchylony).
12. 
(uchylony).
13. 
(uchylony).
14. 
(uchylony).
15. 
(uchylony).
16. 
Prezes Agencji składa Prezesowi Rady Ministrów i ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi roczne sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 15 maja każdego roku.
1. 
W ramach Agencji wyodrębnia się:
1)
Centralę Agencji;
2)
oddziały regionalne działające w każdym województwie;
3)
biura powiatowe działające w każdym powiecie, z tym że w miastach na prawach powiatu nie tworzy się odrębnych biur powiatowych.
2. 
Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor, a biurem powiatowym - kierownik.
3. 
Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców oraz doradców Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców - dyrektor oddziału regionalnego.
4. 
Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, doradcy Prezesa Agencji oraz kierownika biura powiatowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
1. 
Powołanie na stanowiska:
1)
o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4,
2)
kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców

- jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

2. 
Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do Prezesa Agencji wykonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
1. 
Prezes Agencji, dyrektorzy oddziałów regionalnych i kierownicy biur powiatowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
2. 
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów regionalnych jest Prezes Agencji, a w stosunku do kierowników biur powiatowych - dyrektor oddziału regionalnego.
3. 
Kierownik biura powiatowego jest właściwy miejscowo również w sprawach dotyczących nieruchomości położonych w miastach na prawach powiatu i w innych sprawach, w których stroną jest podmiot mający miejsce zamieszkania (siedzibę), miejsce pobytu albo ostatnie miejsce zamieszkania w mieście na prawach powiatu, jeżeli właściwość miejscową w tych sprawach ustala się odpowiednio według miejsca zamieszkania (siedziby), miejsca pobytu albo ostatniego miejsca zamieszkania tego podmiotu.
3a. 
Kierownik biura powiatowego może upoważnić, w formie pisemnej, pracownika innego biura powiatowego do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
3b. 
Dyrektor oddziału regionalnego może upoważnić, w formie pisemnej, pracownika innego oddziału regionalnego do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
3c. 
Zasady udzielania upoważnień, o których mowa w ust. 3a i 3b, określają porozumienia zawarte pomiędzy kierownikami biur powiatowych albo pomiędzy dyrektorami oddziałów regionalnych.
3d. 
Porozumienia, o których mowa w ust. 3c, określają zasady współpracy pomiędzy kierownikiem biura powiatowego albo dyrektorem oddziału regionalnego, który upoważnia pracownika innego biura powiatowego albo oddziału regionalnego do załatwiania spraw w jego imieniu, a kierownikiem biura powiatowego albo dyrektorem oddziału regionalnego, w którym jest zatrudniony pracownik upoważniany do załatwiania tych spraw, w tym zasady przekazywania akt tych spraw.
3e. 
Porozumienia, o których mowa w ust. 3c, zatwierdza Prezes Agencji.
4. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową kierowników biur powiatowych w sprawach, o których mowa w ust. 3, mając na względzie konieczność objęcia tą właściwością obszarów wszystkich miast na prawach powiatu, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania biur powiatowych.
1. 
Jeżeli przepisy ustawy lub przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 79a oraz art. 81.
1a. 
W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej:
1)
stoi na straży praworządności;
2)
jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;
3)
udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;
4)
zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
1b. 
Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.
2. 
Wniesienie odwołania od decyzji przyznających dopłaty, refundacje lub płatności, wynikające z przepisów odrębnych nie wstrzymuje ich wykonania.
3. 
Organ wydający decyzję, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje, w drodze postanowienia, wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym.
4. 
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem odwołania.
5. 
Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie.
6. 
Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do postępowań rozstrzyganych w drodze decyzji na podstawie przepisów:
1)
dotyczących rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu;
2)
dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego;
3)
dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich;
4)
dotyczących krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5)
dotyczących grup producentów rolnych i ich związków;
6)
(uchylony);
7)
o identyfikacji i rejestracji zwierząt;
8)
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Przepis art. 10a stosuje się również do postępowań w sprawach objętych zadaniami delegowanymi, o których mowa w art. 6 ust. 2.

1. 
Złożenie wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji następuje po uwierzytelnieniu w tym systemie podmiotu składającego ten wniosek, a w przypadku gdy wniosek jest składany przez podmiot niebędący osobą fizyczną - po uwierzytelnieniu osoby:
1)
uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu - jeżeli jego reprezentacja jest jednoosobowa;
2)
upoważnionej przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu - jeżeli jego reprezentacja jest wieloosobowa.
2. 
Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym Agencji następuje:
1)
w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub
2)
za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
3. 
Jeżeli postępowanie administracyjne lub inne postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, wymiany korespondencji dotyczącej postępowania, w tym składania pism przez stronę postępowania i doręczania pism stronie postępowania, oraz wykonywania przez stronę postępowania innych czynności dotyczących postępowania, w tym podpisywania dokumentów, dokonuje się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji zgodnie z ust. 7, pod warunkiem że strona tego postępowania wyraziła na to zgodę za pomocą tego systemu.
4. 
Zgoda, o której mowa w ust. 3, jest:
1)
równoznaczna z żądaniem doręczania pism stronie postępowania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji;
2)
skuteczna, jeżeli strona postępowania została pouczona o skutkach jej wyrażenia, w szczególności o tym, że wymiana korespondencji dotyczącej postępowania oraz wykonywanie przez stronę postępowania innych czynności dotyczących postępowania będą dokonywane zgodnie z ust. 7.
5. 
Warunek, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do postępowań w sprawach dotyczących pomocy, do której mają zastosowanie przepisy rozdziałów 5 i 8 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412).
6. 
W postępowaniach dotyczących pomocy, do której mają zastosowanie przepisy rozdziałów 5 i 8 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, oraz w postępowaniach, w których strona postępowania wyraziła zgodę, o której mowa w ust. 3, strona postępowania, jej pełnomocnik lub jej przedstawiciel podają za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
7. 
Złożenie wniosku, wymiana korespondencji oraz wykonywanie innych czynności dotyczących postępowania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji następują zgodnie z następującymi regułami:
1)
do złożenia wniosku lub innego pisma oraz do wykonania innej czynności dotyczącej postępowania przez stronę postępowania nie jest wymagany podpis elektroniczny, ale ponowne uwierzytelnienie w tym systemie zgodnie z ust. 1 i 2 podczas odpowiednio składania pisma albo wykonywania innej czynności dotyczącej postępowania, a jeżeli wykonanie czynności dotyczącej postępowania polega na podpisaniu dokumentu, uznaje się, że ponowne uwierzytelnienie w tym systemie zgodnie z ust. 1 i 2 podczas wykonywania tej czynności jest równoznaczne z podpisaniem dokumentu;
2)
załączniki do wniosku lub innego pisma dołącza się jako dokumenty utworzone za pomocą tego systemu, a w przypadku gdy stanowią dokumenty wymagające opatrzenia podpisem przez osobę trzecią, dołącza się je w postaci elektronicznej jako:
a)
dokumenty opatrzone przez tę osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym albo
b)
elektroniczne kopie dokumentów sporządzonych w postaci papierowej i opatrzonych przez tę osobę podpisem własnoręcznym, zapisane w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3)
stronie postępowania po wysłaniu wniosku lub innego pisma oraz po wykonaniu innej czynności dotyczącej postępowania jest wystawiane przez ten system potwierdzenie odpowiednio złożenia pisma oraz wykonania innej czynności dotyczącej postępowania, które zawiera unikalny numer nadany przez ten system oraz datę odpowiednio złożenia pisma oraz wykonania innej czynności dotyczącej postępowania;
4)
datą wszczęcia postępowania na wniosek złożony za pomocą tego systemu jest dzień wystawienia potwierdzenia złożenia pisma, o którym mowa w pkt 3;
5)
za datę złożenia pisma oraz wykonania innej czynności dotyczącej postępowania przez stronę postępowania uważa się dzień ponownego uwierzytelnienia w tym systemie zgodnie z ust. 1 i 2 podczas odpowiednio składania pisma albo wykonywania innej czynności dotyczącej postępowania;
6)
stronie postępowania po otrzymaniu pisma w tym systemie jest wystawiane przez ten system zawiadomienie o otrzymaniu tego pisma, które jest przesyłane na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej podane za pomocą tego systemu, oraz potwierdzenie otrzymania pisma zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę otrzymania pisma;
7)
za datę doręczenia stronie postępowania pisma za pomocą tego systemu uznaje się dzień:
a)
potwierdzenia odczytania pisma przez stronę postępowania w tym systemie, z tym że strona postępowania uzyskuje dostęp do treści tego pisma i do jego załączników po dokonaniu tego potwierdzenia,
b)
następujący po upływie 14 dni od dnia otrzymania pisma w tym systemie, jeżeli strona postępowania nie potwierdziła odczytania pisma przed upływem tego terminu;
8)
niewykonanie czynności dotyczącej postępowania przez stronę postępowania w terminie wyznaczonym w piśmie wzywającym do wykonania tej czynności jest równoznaczne z odmową jej wykonania;
9)
decyzje administracyjne, postanowienia oraz inne pisma doręczane stronie, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Agencji, mogą zamiast podpisu zawierać imię i nazwisko wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania;
10)
w przypadku ustanowienia pełnomocnika, a także w przypadku gdy strona postępowania działa przez przedstawiciela, wystawiane przez system teleinformatyczny Agencji potwierdzenie złożenia pisma oraz wykonania innej czynności dotyczącej postępowania, a także wystawiane przez ten system zawiadomienie o otrzymaniu pisma w tym systemie oraz potwierdzenie otrzymania tego pisma, otrzymuje odpowiednio pełnomocnik lub przedstawiciel strony postępowania za pomocą tego systemu.
8. 
W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio w jednostce organizacyjnej Agencji albo podmiotu wdrażającego w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo wysłać na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).
9. 
Zawarcie umowy za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji jest dokonywane zgodnie z następującymi regułami:
1)
Agencja albo podmiot wdrażający w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przekazuje stronie postępowania za pomocą tego systemu pismo zawierające oświadczenie woli zawarcia umowy przez Agencję albo ten podmiot wraz z umową oraz wezwaniem strony postępowania do zawarcia tej umowy;
2)
jeżeli strona postępowania zgadza się na zawarcie umowy, składa oświadczenie woli zawarcia umowy przez ponowne uwierzytelnienie w tym systemie zgodnie z ust. 1 i 2 nie później niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w pkt 1;
3)
dniem zawarcia umowy jest data złożenia oświadczenia woli zawarcia umowy przez stronę postępowania.
10. 
Przepisu ust. 9 nie stosuje się do sposobu zawierania umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w rozumieniu art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
11. 
W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub dostarczenia akt spraw objętych postępowaniami, do których mają zastosowanie reguły określone w ust. 7, lub dokumentów składających się na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego obowiązku jest wystarczające wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego wydruku elektronicznej kopii tych dokumentów.
12. 
Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach, w których wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, może być dokonywane za pomocą tego systemu.
13. 
Do zgłoszeń, informacji lub innych dokumentów składanych za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, a także do wymiany korespondencji z podmiotem, który je złożył, przepisy ust. 1-8 i 12 stosuje się odpowiednio, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do wymiany tej korespondencji.
14. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, mając na względzie identyfikację strony postępowania lub podmiotu składającego zgłoszenie, informację lub inny dokument za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, a także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
15. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie wymiany korespondencji dotyczącej postępowania lub wykonywania innych czynności dotyczących postępowania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji lub wymiany korespondencji z podmiotem, który złożył zgłoszenie, informację lub inny dokument za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, mając na względzie wymagania określone w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz identyfikację strony postępowania lub tego podmiotu, a także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Agencja jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych.

1. 
Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, zwany dalej "naborem", jest otwarty i konkurencyjny.
1a. 
Nie wymaga przeprowadzenia naboru:
1)
zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Agencji;
2)
nawiązanie stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z osobą, która ukończyła w Agencji staż w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735).
1b. 
Po zakończeniu stosunku pracy z osobami, o których mowa w ust. 1a, dalsze zatrudnienie tych osób na wolnych stanowiskach pracy w Agencji wymaga przeprowadzenia naboru.
1c. 
Na wolne stanowisko pracy w Agencji może zostać przeniesiony pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w tym będący członkiem korpusu służby cywilnej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691), w drodze porozumienia pracodawców, za zgodą tego pracownika.
1d. 
W przypadku przeniesienia, o którym mowa w ust. 1c, z pracownikiem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony.
2. 
Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, i umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, w której jest prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym.
3. 
Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie:
1)
wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Agencji;
2)
dokumentów, jakie powinni złożyć kandydaci, o których mowa w pkt 1;
3)
terminu złożenia wymaganych dokumentów.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie obejmującym wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. 
Po upływie terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w tym ogłoszeniu, niezwłocznie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, w której jest prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym.
2. 
Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o ich miejscach zamieszkania.

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1)
wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów;
2)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3)
uzasadnienie dokonanego wyboru.
1. 
Informację o wyniku naboru zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, w której był prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, jeżeli w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego z kandydatów.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę i adres jednostki organizacyjnej Agencji, w której był prowadzony nabór;
2)
wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór;
3)
imię i nazwisko kandydata oraz miejsce jego zamieszkania;
4)
uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego z kandydatów.

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał przed upływem 3 miesięcy od dnia jego nawiązania, można zatrudnić na tym samym stanowisku osobę, która została umieszczona na kolejnym miejscu w protokole sporządzonym z przeprowadzonego naboru. Przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio.

1. 
Dyrektor oddziału regionalnego może, w imieniu i na rzecz Agencji, udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane wyłącznie z działalnością oddziału regionalnego i biur powiatowych położonych na obszarze działania tego oddziału.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do dyrektora oddziału regionalnego stosuje się odpowiednio przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika zamawiającego.
1. 
Agencja może być wyposażana w nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędne do wykonywania przez nią zadań, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym przekazywania nieruchomości na cele szczególne.
2. 
Agencja może nabywać nieruchomości z zasobów nieruchomości, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami, na zasadach określonych w tych przepisach w zakresie zbywania tych nieruchomości na cele publiczne.
1. 
Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
2. 
Przychodami Agencji są:
1)
środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych;
2)
odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3)
inne przychody.
3. 
Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi ustala projekt rocznego planu finansowego Agencji i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
4. 
W rocznym planie finansowym Agencji może być utworzona rezerwa obejmująca środki na pokrycie:
1)
nadpłat lub
2)
niedoboru środków finansowych wynikającego z niemożności ich odzyskania

- powstałych przy realizacji płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub programów realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej.

4a. 
Roczny plan finansowy Agencji nie obejmuje swoim zakresem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem środków na finansowanie projektów w ramach pomocy technicznej oraz zadań, które są realizowane na podstawie odrębnych przepisów.
5. 
Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia jej pracowników, są pokrywane z przychodów Agencji.
6. 
Zasady wynagradzania pracowników Agencji są określone w regulaminie wynagradzania, ustalonym przez Prezesa Agencji za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów.
7. 
Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
7a. 
Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską.
7b. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi dokonuje wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji.
7c. 
Koszty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz koszty badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji ponosi Agencja.
7d. 
Prezes Agencji przedkłada do dnia 10 maja każdego roku roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z jego badania do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
7e. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji, dokonuje podziału rocznego wyniku finansowego Agencji.
8. 
Agencja tworzy następujące fundusze własne:
1)
fundusz Agencji;
2)
fundusz rezerwowy.
8a. 
Fundusz Agencji odzwierciedla wartość mienia własnego Agencji na dzień jej utworzenia. 8b. Fundusz rezerwowy ulega:
1)
zwiększeniu o zysk netto;
2)
zmniejszeniu o stratę netto.
8c. 
W przypadku gdy ustalona na koniec danego roku obrotowego strata netto przewyższa wartość funduszu rezerwowego, część straty przewyższająca wartość tego funduszu pozostaje jako niepokryta strata z lat ubiegłych i jest prezentowana w pozycji bilansu "zysk (strata) z lat ubiegłych".
9. 
(uchylony).
10. 
Zobowiązania z tytułu umów, których okres realizacji przekracza rok budżetowy, mogą być zaciągane w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w przypadku, gdy ich realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i prawidłowej realizacji zadań Agencji w okresach przyszłych.
11. 
Prezes Agencji może ustalać limity wydatków oddziałów regionalnych w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej oraz nakładów związanych z realizacją inwestycji dotyczących majątku trwałego, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Agencji.
1. 
Agencja może, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "spółką", w celu realizacji zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących realizacji zadań Agencji, w szczególności przez:
1)
budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych;
2)
rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych;
3)
utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych.
2. 
W celu usprawnienia współpracy między instytucjami i organami publicznymi oraz zapewnienia sprawnej obsługi rolników i innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz których są realizowane zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo, spółka może realizować zadania polegające na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w szczególności przez:
1)
budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych,
2)
rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych,
3)
utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych

- na rzecz podmiotów lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej innych niż Agencja, które realizują te zadania publiczne, na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami lub jednostkami.

3. 
Agencja może posiadać i obejmować udziały w spółce. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 7 ) nie stosuje się.
4. 
Do realizacji zadań spółki określonych w ust. 1 i 2, zwanych dalej "zadaniami spółki", stosuje się przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. 
Prezes Agencji może przekazać środki na pokrycie wkładu pieniężnego wnoszonego do spółki.
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może powierzyć spółce realizację zadań spółki na rzecz jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na rzecz Agencji, przyznając na ten cel dotację celową. Powierzenie realizacji zadań spółki, o którym mowa w zdaniu pierwszym, następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisu art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może udzielić spółce dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej spółki.

Spółka nie może tworzyć ani przystępować do spółek prawa handlowego, a także nie może nabywać lub obejmować akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego.

1. 
Zgromadzenie wspólników może udzielać zarządowi spółki wiążących poleceń w zakresie realizacji zadań spółki określonych w ustawie lub akcie założycielskim.
2. 
Rada nadzorcza spółki uchyla uchwały zarządu spółki niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami aktu założycielskiego lub poleceniami, o których mowa w ust. 1.

Przychodami spółki są:

1)
przychody z tytułu realizacji zadań spółki;
2)
dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
3)
dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej spółki.
1. 
System lub rozwiązanie teleinformatyczne zbudowane, rozbudowane lub unowocześnione w ramach zadań spółki spółka może przekazać nieodpłatnie na rzecz Agencji lub innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na rzecz których realizowała zadania spółki, na wniosek tych podmiotów.
2. 
Sposób i tryb przekazania systemu lub rozwiązania teleinformatycznego, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta na piśmie między spółką a Agencją lub podmiotem lub jednostką, o których mowa w ust. 1.
1. 
W celu realizacji zadań spółki spółka może nieodpłatnie uzyskiwać dane z systemów teleinformatycznych Agencji oraz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz których realizuje zadania spółki.
2. 
Spółka może zawierać z administratorami zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, na piśmie, umowy o udostępnianiu informacji zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych.
3. 
W celu realizacji zadań spółki spółka może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz Agencję.
4. 
W celu realizacji zadań spółki spółka może przetwarzać dane uzyskane na podstawie ust. 1 i 3.
5. 
Do ochrony danych uzyskanych przez spółkę na podstawie ust. 1 i 3 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic.

Do zaciągania przez Agencję kredytów długoterminowych lub emisji obligacji jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1. 
W przypadku istnienia określonego w przepisach Unii Europejskiej obowiązku ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej w formie gwarancji, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego.
2. 
Agencja współpracuje z instytucjami finansowymi przez wzajemne przekazywanie, na podstawie umowy, niezbędnych dokumentów i udzielanie pisemnych informacji mogących mieć wpływ na ważność złożonych dokumentów lub podejmowanych czynności, terminową realizację należnych płatności tytułem udzielonych gwarancji, a także dążenie do ugodowego rozstrzygania ewentualnych sporów.
3. 
Agencja równo traktuje wszystkie instytucje finansowe udzielające na jej rzecz gwarancji.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1)
zobowiązanie instytucji finansowej do:
a)
przekazywania Agencji uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
b)
przekazywania Agencji listy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów gwarancyjnych oraz innych dokumentów związanych z gwarancjami, zawierającej imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, stanowisko, zakres uprawnień oraz wzór podpisu osoby upoważnionej,
c)
niezwłocznego informowania Agencji o zmianach mogących mieć wpływ na ważność dokumentów, o których mowa w lit. a i b, z tym że o zmianach informacji dotyczących osób, o których mowa w lit. b - nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takich zmian;
2)
zobowiązanie Agencji do:
a)
przekazywania instytucji finansowej wykazu osób uprawnionych do podpisywania wezwań do zapłaty, wraz z kartami wzorów podpisów tych osób,
b)
niezwłocznego informowania instytucji finansowej o nieprzyjęciu gwarancji lub aneksu do gwarancji, a także o przyjęciu aneksu do gwarancji.
5. 
Umowa, o której mowa w ust. 2, może zostać wypowiedziana przez instytucję finansową lub Agencję z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że zobowiązania wynikające z gwarancji pozostają w mocy.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 2, w tym sposób postępowania z dokumentacją związaną z zabezpieczeniem oraz wzory formularzy gwarancji udzielanych Agencji, mając na względzie skuteczną ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanych dalej "wierzytelnościami Agencji".

Wpłata należności z tytułu wierzytelności Agencji podlega zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji i na poczet należności głównej.

1. 
Wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1)
nie odzyskano jej w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego;
2)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
3)
nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
4)
jej egzekucja zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku gdy dłużnik:
a)
poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach,
b)
stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym;
5)
dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i jednocześnie nie ma majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność Agencji, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Agencji nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
2. 
Umorzenie wierzytelności Agencji, za którą dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.
3. 
(uchylony).
4. 
Umorzenie wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika, z tym że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, Prezes Agencji może umorzyć wierzytelność Agencji bez wniosku dłużnika.
5. 
(uchylony).
1. 
Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji zawiera w szczególności:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;
3)
podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie zadłużenia w całości lub w części;
4)
informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;
5)
informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji.
2. 
Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji w części zawiera ponadto:
1)
proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;
2)
wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1.
3. 
Do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
4. 
W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a, dłużnik składa wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość i zakres szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem określającym wysokość i zakres oszacowanych szkód, sporządzonym przez tę komisję.
5. 
W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b, dłużnik do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji dołącza, potwierdzające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym:
1)
prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub orzeczenie komisji lekarskiej tej Kasy o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641), albo
2)
orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461).
6. 
Jeżeli do złożonego wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów, Prezes Agencji zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni.
7. 
Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie, o którym mowa w ust. 6, brakujących dokumentów, wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.
1. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii odsetki od wierzytelności Agencji naliczone na dzień dokonania wpłaty należności z tytułu tej wierzytelności, nie później jednak niż na dzień odwołania tego stanu, mogą być umorzone, nawet po odwołaniu tego stanu, w wysokości proporcjonalnej do stosunku kwoty wpłaconej należności do kwoty należności głównej pozostałej do spłaty na dzień dokonania wpłaty tej należności, pod warunkiem że kwota wpłaconej należności wynosi co najmniej 10% kwoty należności głównej pozostałej do spłaty na dzień dokonania wpłaty wpłaconej należności.
2. 
Jeżeli wyłączną wierzytelnością Agencji jest wierzytelność z tytułu odsetek, nie stosuje się warunku określonego w ust. 1.
3. 
Umorzenie odsetek od wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2)
oznaczenie wierzytelności;
3)
kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;
4)
kwotę wpłaconej należności;
5)
podpis dłużnika.
1. 
Wierzytelność Agencji może być rozłożona na raty lub termin spłaty wierzytelności Agencji może być odroczony, jeżeli jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi.
1a. 
W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii odsetki od wierzytelności Agencji, których termin spłaty został odroczony lub które zostały rozłożone na raty, są naliczane do dnia wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, włącznie z tym dniem.
2. 
Rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;
3)
podanie przyczyn ubiegania się o rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji;
4)
informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;
5)
informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji;
6)
proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;
7)
wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 6.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w ust. 1.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 6 i 7.
1. 
Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, pomoc, o której mowa w art. 24 i art. 27 ust. 1a, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może być udzielona zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm. 8 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1408/2013", oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. 
W przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 do wniosku o pomoc dołącza się oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
1. 
Umorzenie wierzytelności Agencji albo rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na podstawie umowy.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
przedmiot umowy;
3)
termin realizacji umowy;
4)
kwotę wierzytelności;
5)
warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Agencji - w przypadku umorzenia tej wierzytelności w części;
6)
warunki i terminy spłaty wierzytelności Agencji - w przypadku rozłożenia na raty tej wierzytelności lub odroczenia jej spłaty.
3. 
W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 i 5, gdy Prezes Agencji umarza wierzytelności Agencji bez wniosku dłużnika, umorzenie następuje na podstawie oświadczenia Prezesa Agencji. Do oświadczenia Prezesa Agencji stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.
3a. 
W przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1, umorzenie następuje na podstawie oświadczenia Prezesa Agencji, chyba że wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych. Oświadczenie ma moc wsteczną na dzień dokonania wpłaty.
3b. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres dłużnika;
2)
oznaczenie wierzytelności;
3)
kwotę wierzytelności;
4)
podpis Prezesa Agencji.
3c. 
Umorzenie wierzytelności Agencji dokonane na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wywołuje takie same skutki jak zwolnienie dłużnika z długu określone w przepisach Kodeksu cywilnego.
4. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy prawa cywilnego.
1. 
Środki publiczne:
1)
pochodzące z funduszy Unii Europejskiej,
2)
krajowe, przeznaczone na:
a)
współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,
b)
finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej

- podlegają zwrotowi, jeżeli płatność lub pomoc finansowa wypłacone z tych środków zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku naruszenia prawa albo regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej lub w przypadkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących przyznawania lub wypłaty płatności lub pomocy finansowej lub zwrotu tych środków lub w postanowieniach umów o przyznaniu pomocy finansowej.

1a. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów niebędących stronami postępowania w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej, które nienależnie lub nadmiernie pobrały środki publiczne, o których mowa w ust. 1.
1b. 
Jeżeli płatność lub pomoc finansowa, pochodzące ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, zostały przyznane spółce cywilnej, która została rozwiązana, za zobowiązania związane ze zwrotem tych środków odpowiadają solidarnie wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej.
1c. 
Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Właściwym w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest:
1)
organ właściwy do rozstrzygnięcia w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej z tych środków publicznych przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej;
2)
w przypadku pomocy finansowej ze środków publicznych przyznawanej na podstawie umowy:
a)
kierownik jednostki organizacyjnej Agencji wyznaczonej do rozpoznania sprawy,
b)
Prezes Agencji - w przypadku gdy do rozpoznania sprawy nie została wyznaczona jednostka organizacyjna Agencji,
c)
organ podmiotu wykonującego zadania delegowane - w przypadku pomocy finansowej przyznanej przez taki podmiot.
3. 
O ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych organ, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1.
4. 
Jeżeli kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, która została ustalona w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego dla danego funduszu Unii Europejskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, kwota przyznanych płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o ustaloną kwotę nienależnie lub nadmiernie pobraną; przepisu ust. 10 nie stosuje się.
5. 
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 28a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2138 oraz z 2023 r. poz. 412) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412).
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
7. 
Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa:
1)
z wyjątkiem przepisów:
a)
dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wynosi 60 dni,
b)
art. 78 i art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
2)
przy czym bieg terminu przedawnienia tych należności ulega przerwaniu także wskutek doręczenia dłużnikowi upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w dniu doręczenia tego upomnienia; w takim przypadku bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym doręczono upomnienie.
8. 
Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 7, przysługują organowi, o którym mowa w ust. 2.
9. 
Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy.
10. 
Do egzekucji należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym że uprawnienia wierzyciela określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przysługują:
1)
Prezesowi Agencji - w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1;
2)
dyrektorowi oddziału regionalnego:
a)
w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1,
b)
jako organowi wyższego stopnia - w przypadku gdy organem właściwym do rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest kierownik biura powiatowego.

(uchylony).

1. 
Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z EFRG lub EFRROW oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach tych funduszy oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.
2. 
Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.
2a. 
Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) lub z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa (FIFG) oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z EFOGR lub FIFG oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG lub EFRROW, Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
3. 
Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Agencji złożone dłużnikowi w formie pisemnej, jeżeli dłużnik, na warunkach określonych w decyzji lub umowie, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zwrócił na rachunek bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Oświadczenie ma moc wsteczną od dnia, w którym potrącenie stało się możliwe.
4. 
Do kwot podlegających odliczeniu na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65) oraz przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8), przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. 
Koszty powstałe w wyniku dochodzenia należności i wierzytelności, w tym koszty postępowania administracyjnego, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucyjne, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika finansowanej z części krajowej z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy. Do potrącenia kosztów powstałych w wyniku dochodzenia należności i wierzytelności stosuje się odpowiednio przepis ust. 3.

Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

1. 
Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności Agencji w przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia.
2. 
Wierzytelności Agencji są sprzedawane:
1)
w drodze przetargu;
2)
na podstawie oferty ogłoszonej publicznie;
3)
w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
3. 
Przy sprzedaży wierzytelności Agencji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela z następującymi wyjątkami:
1)
nie jest wymagana zgoda dłużnika;
2)
sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825).
4. 
Przy sprzedaży wierzytelności Agencji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180 i 825) o przestrzeganiu tajemnicy bankowej w zakresie wierzytelności oferowanych do sprzedaży.
5. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji, mając na względzie prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi.

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) uchyla się art. 23 i 24.

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.) w art. 5 uchyla się ust. 3.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.) w art. 4 w pkt 2 uchyla się lit. b.

W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262) art. 40 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

1. 
Agencja prowadzi sprawy przejęte od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa w zakresie zobowiązań i wierzytelności finansowych tego Funduszu.
2. 
Agencja prowadzi sprawy w zakresie zobowiązań i wierzytelności z tytułu zwrotnej pomocy budżetowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz jego otoczenia przed utworzeniem Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa.
1. 
Wierzytelności, o których mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek:
1)
osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, albo
2)
następcy prawnego osoby, o której mowa w pkt 1

- jeżeli na dzień złożenia wniosku mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadają innej nieruchomości niż ta, którą zamieszkują.

2. 
Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, nie są spełnione, wierzytelności, o których mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, albo jej następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest wierzytelność z tytułu odsetek.
3. 
Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, pomoc, o której mowa w ust. 2, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może być udzielona tylko raz zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do należnych Agencji kosztów dochodzenia, ustalenia, zabezpieczenia i egzekucji wierzytelności, o których mowa w art. 39, z tym że należne Agencji koszty procesu i koszty egzekucji orzeczone po umorzeniu tych wierzytelności ulegają umorzeniu.
5. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;
2)
oznaczenie wierzytelności;
3)
kwotę wierzytelności;
4)
uzasadnienie wniosku;
5)
podpis dłużnika.
6. 
Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające ustalenie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2)
oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej -w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013.
7. 
Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, następuje na podstawie złożonego na piśmie oświadczenia Prezesa Agencji.
8. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;
2)
oznaczenie wierzytelności;
3)
kwotę wierzytelności;
4)
podpis Prezesa Agencji.
9. 
Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, wywołuje takie same skutki jak zwolnienie dłużnika z długu określone w przepisach Kodeksu cywilnego.
1. 
Akcje w spółkach akcyjnych i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, objęte przez Agencję na podstawie dotychczasowych przepisów, w ramach zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi programu budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych, Agencja zbywa w pierwszej kolejności producentom rolnym, grupom producentów rolnych oraz związkom producentów rolnych. Przepisu art. 239 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm. 9 ) 10  nie stosuje się.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zbycia akcji w spółkach akcyjnych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rolniczych rynków hurtowych lub giełd rolnych, mając na względzie realizację celów programu budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych oraz zapewnienie wpływu producentów rolnych, grup producentów rolnych oraz związków producentów rolnych na funkcjonowanie tych rynków i giełd.

Sprawy dotyczące udzielania pomocy, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, są rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy.

Do stosunków prawnych powstałych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, w tym w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem spraw dotyczących umarzania, w całości lub w części, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych środków publicznych.

1. 
W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy w związku z realizacją Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich:
1)
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
2)
krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej

- stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. 
Do egzekucji wierzytelności pochodzących ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Stosunki pracy zastępców Prezesa Agencji, zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych i zastępców kierowników biur powiatowych, nawiązane na mocy dotychczasowych przepisów, stają się stosunkami pracy na podstawie powołania z dniem wejścia w życie ustawy.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5, art. 3a ust. 5 pkt 2, art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 7 i art. 10b ust. 6 ustawy wymienionej w art. 47 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 6, art. 7 ust. 2, art. 21 ust. 9 i art. 33 ust. 5 ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Ilekroć w przepisach jest przywołana ustawa, o której mowa w art. 47, należy przez to rozumieć niniejszą ustawę.

Traci moc ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. poz. 264, z późn. zm. 11 ).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 12 .

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 535 i 556.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 i Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556 i 614.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 556, 614 i 852.
6 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17 i Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5.
7 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.
8 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 1.
9 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. poz. 1420, z 2006 r. poz. 319, 708, 1217, 1218, 1381 i 1832, z 2007 r. poz. 560, 587, 791 i 984, z 2008 r. poz. 1112, 1317, 1370 i 1505 oraz z 2009 r. poz. 100, 504, 619 i 666.
10 Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
11 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. poz. 1110, 1259, 1362 i 1539, z 2006 r. poz. 638, 1040, 1217, 1381, 1541 i 1832 oraz z 2007 r. poz. 217.
12 Ustawa została ogłoszona w dniu 9 czerwca 2008 r.