Ratyfikacja konwencji handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r. - Dz.U.1922.86.774 - OpenLEX

Ratyfikacja konwencji handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.86.774

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1922 r.

USTAWA
z dnia 26 września 1922 r.
w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza konwencją handlową między Polską a Austrją, podpisaną w Warszawie dnia 25 września 1922 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji powyższej konwencji.

Wykonanie niniejszej ustawy zleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień konwencji-Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.