[System e-krew] - Art. 17. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [System e-krew] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  17.  [System e-krew]
1. 
Tworzy się system e-krew.
2. 
System e-krew zawiera dane i informacje, o których mowa w ust. 5 i 7-9, oraz dane przetwarzane w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi, które powodują ich trwałą lub czasową dyskwalifikację.
3. 
Administratorem danych gromadzonych w systemie e-krew jest minister właściwy do spraw zdrowia.
4. 
Administratorem systemu e-krew, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
5. 
System e-krew zawiera następujące dane kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, w tym kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, którzy podlegają stałej albo czasowej dyskwalifikacji:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
płeć;
5)
grupę krwi, z uwzględnieniem fenotypu i wszystkich składników krwi;
6)
numer identyfikacyjny kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi;
7)
numery donacji;
8)
rodzaje donacji i ich daty oraz objętość każdej donacji;
9)
typ donacji;
10)
typ dawcy krwi: honorowy, autologiczny, pierwszorazowy, wielokrotny stały i wielokrotny powtórny;
11)
wyniki badań laboratoryjnych w kierunku obecności czynników chorobotwórczych;
12)
przyczyny stałej albo czasowej dyskwalifikacji;
13)
datę, od której rozpoczyna się stała lub czasowa dyskwalifikacja, a w przypadku czasowej dyskwalifikacji - datę planowanego i faktycznego końca okresu dyskwalifikacji;
14)
adres miejsca zamieszkania;
15)
numer telefonu, jeżeli posiada;
16)
adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
17)
adres do korespondencji;
18)
informację o przyznanych odznakach, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 i art. 7 ust. 1;
19)
stopień wojskowy oraz numer lub nazwę jednostki wojskowej - w przypadku Wojskowego Centrum.
6. 
Dane, o których mowa w ust. 5 pkt 19, są dostępne wyłącznie dla Wojskowego Centrum.
7. 
System e-krew zawiera informacje dotyczące:
1)
przygotowanych składników krwi;
2)
stanów magazynowych;
3)
wydanych składników krwi;
4)
przeznaczenia składników krwi;
5)
danych wymaganych w przypadku badań weryfikacyjnych:
a)
określonych w ust. 5 pkt 1-4, 7 i 11,
b)
datę wykonania badania,
c)
nazwę testu, którym przeprowadzono oznaczenie markera czynnika chorobotwórczego;
6)
danych pochodzących z urządzeń specjalistycznych funkcjonujących w jednostkach, o których mowa w art. 4 ust. 3.
8. 
System e-krew zawiera dane dotyczące:
1)
niepożądanych zdarzeń i niepożądanych reakcji, w tym poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji, mających miejsce w podmiotach leczniczych, obejmujące:
a)
nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego powiadamiającego jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi o niepożądanym zdarzeniu lub niepożądanej reakcji,
b)
datę przetoczenia,
c)
wiek i płeć biorcy krwi,
d)
datę wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji,
e)
rodzaj niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji i ich skutki,
f)
prawdopodobną przyczynę niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji,
g)
kwalifikację niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji,
h)
poziom przyczynowości niepożądanej reakcji;
2)
wymaganych do przeprowadzenia badań konsultacyjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej, obejmujące:
a)
nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego kierującego na badania konsultacyjne,
b)
dane określone w ust. 5 pkt 1-5, dotyczące pacjenta,
c)
rozpoznanie choroby,
d)
wyniki badań immunohematologicznych,
e)
dane hematologiczne,
f)
przebyte ciąże,
g)
przetoczenia krwi i jej składników w przeszłości;
3)
informacji wymaganych do złożenia i zrealizowania zamówienia na krew i jej składniki przez bank krwi, obejmujące:
a)
nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego składającego zamówienie,
b)
dane określone w ust. 5 pkt 1-5, dotyczące pacjenta,
c)
wskazanie przeciwciał odpornościowych,
d)
rozpoznanie choroby,
e)
wskazanie do transfuzji,
f)
numer księgi głównej przyjęć i wypisów oraz księgi chorych oddziału,
g)
pełną nazwę zamawianego składnika, liczbę jego jednostek lub opakowań, ze wskazaniem grupy krwi ABO, RhD oraz, w razie potrzeby, z rozszerzonym fenotypem grupy krwi oraz innych antygenów składnika krwi,
h)
potwierdzenie przetoczenia danego składnika krwi, a gdy przetoczenie nie miało miejsca - wskazanie sposobu postępowania z niewykorzystanym składnikiem krwi.
9. 
System e-krew zawiera dane dotyczące niepożądanych reakcji i niepożądanych zdarzeń, w tym poważnych niepożądanych reakcji i poważnych niepożądanych zdarzeń, odnoszących się do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, obejmujące:
1)
nazwę albo firmę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której miało miejsce niepożądane zdarzenie lub niepożądana reakcja;
2)
numer donacji i datę pobrania krwi lub jej składnika, po oddaniu których wystąpiła niepożądana reakcja u dawcy krwi;
3)
imię, nazwisko, wiek i płeć dawcy krwi, u którego wystąpiła niepożądana reakcja;
4)
datę wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji;
5)
rodzaj niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji i ich skutki;
6)
kwalifikację niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji;
7)
prawdopodobną przyczynę niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji;
8)
podjęte działania naprawcze.
10. 
Dane, o których mowa w ust. 8, są przekazywane do systemu e-krew przez podmioty lecznicze.
11. 
Wymiana danych między systemem e-krew a systemami teleinformatycznymi podmiotów leczniczych oraz Systemem Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, odbywa się drogą elektroniczną.
12. 
Dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 6-10 i 18, są przechowywane w systemie e-krew przez okres 60 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu i udostępniane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w celu wykonywania zadań ustawowych i aktualizowania danych dotyczących osób odznaczonych.
13. 
Dane gromadzone w systemie e-krew są przetwarzane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 24.
14. 
Dane gromadzone w systemie e-krew są przetwarzane przez jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 3, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 25 i art. 27.
15. 
W zakresie przetwarzania danych gromadzonych w systemie e-krew w stosunku do administratora systemu e-krew, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
16. 
Osoby wykonujące czynności w ramach przetwarzania danych gromadzonych w systemie e-krew przez administratora systemu e-krew, o którym mowa w ust. 4, są obowiązane do zachowania w tajemnicy tych danych, o których powzięły wiedzę.
17. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia systemu e-krew, w tym:
1)
sposób i format przekazywania danych objętych wpisem do systemu e-krew między systemem e-krew, systemami teleinformatycznymi podmiotów leczniczych oraz Systemem Monitorowania Zagrożeń,
2)
sposób i format przekazywania danych pochodzących z urządzeń specjalistycznych funkcjonujących w jednostkach, o których mowa w art. 4 ust. 3, do systemu e-krew,
3)
sposób rozstrzygania rozbieżności danych

– mając na celu zapewnienie jednolitości systemu e-krew, anonimowości kandydata na dawcę krwi lub dawców krwi oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

18. 
W przypadku pobierania krwi i jej składników od żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa i osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa przepisy wydane na podstawie ust. 17 stosuje się w zakresie nieokreślonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 19.
19. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania do systemu e-krew danych dotyczących żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa i osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa, mając na celu zachowanie jednolitości systemu e-krew i ochronę danych dawców krwi przed nieuprawnionym dostępem.