Sposób prowadzenia rejestru dawców krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.109.918

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:
1. 
Rejestr dawców krwi, zwany dalej "rejestrem", składa się z:
1)
księgi rejestrowej;
2)
kartoteki dawców krwi.
2. 
Księgę rejestrową prowadzi się w formie elektronicznej.
3. 
Kartoteka dawców krwi składa się z indywidualnych kart dawców krwi.
4. 
Kartotekę dawców krwi prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej.
1. 
Księga rejestrowa rejestru składa się z rubryk obejmujących, poza danymi dotyczącymi dawcy, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, następujące dane:
1)
kolejny numer i datę wpisu;
2)
datę i numer ostatniego pobrania krwi;
3)
rodzaj zabiegu pobrania krwi, na który dawca lub przedstawiciel ustawowy dawcy wyraził pisemną zgodę;
4)
datę zakończenia skreślenia czasowego - w przypadku skreślenia czasowego.
2. 
Wzór księgi rejestrowej określa załącznik do rozporządzenia.
1. 
Wpisu dawcy krwi do księgi rejestrowej dokonuje się pod kolejnym numerem.
2. 
Wpis w księdze rejestrowej nie może być usuwany.
3. 
System informatyczny oraz oprogramowanie rejestru umożliwia jednoznaczne odróżnienie zmiany danych objętych księgą rejestrową od danych wpisanych po raz pierwszy do tej księgi, wraz z podaniem daty każdej zmiany.
4. 
Wpis do kartoteki dawców w formie pisemnej jest dokonywany w sposób czytelny i opatrywany czytelnym podpisem osoby dokonującej wpisu.
5. 
Umieszczenie danych w formie elektronicznej wymaga autoryzacji przez dokonującego wpisu.
Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi dokonuje skreślenia dawcy krwi z księgi rejestrowej:
1)
stałego - w przypadku gdy orzeczenie o stanie zdrowia kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi, określone w przepisach w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, wskazuje na stałe przeciwwskazania do pobrania krwi;
2)
czasowego - w przypadku gdy orzeczenie, o którym mowa w pkt 1, o czasowych przeciwwskazaniach do pobrania krwi, określone w przepisach, o których mowa w pkt 1, wskazuje na czasowe przeciwwskazania do pobrania krwi.
1. 
Instytut naukowo-badawczy, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwany dalej "Instytutem", prowadzi rejestr wyłącznie w formie elektronicznej.
2. 
Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się dane, o których mowa w § 2, przesyłane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w trybie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
Dane objęte rejestrem, o którym mowa w § 5 ust. 1, są, udostępniane przez Instytut jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi.
1. 
Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi informuje dawcę krwi o skreśleniu dawcy krwi z księgi rejestrowej oraz o przyczynach tego skreślenia.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko dawcy krwi;
2)
datę skreślenia dawcy krwi z księgi rejestrowej;
3)
przyczynę skreślenia dawcy krwi z księgi rejestrowej.
3. 
Informację, o której mowa w ust. 1, wysyła się dawcy krwi listem poleconym niezwłocznie po skreśleniu tego dawcy z księgi rejestrowej, a w uzasadnionych przypadkach - podaje się ustnie.
1. 
Dane objęte rejestrami są przechowywane przez co najmniej 30 lat od dnia ich wprowadzenia do tych rejestrów.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie i dostęp osób nieuprawnionych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

ZAŁĄCZNIK  1

WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ REJESTRU DAWCÓW KRWI

Dane księgi rejestrowejNazwa polaDługość polaUwagi
1234
Identyfikator dawcyIdentyfikator jednostkipole numeryczne - 5 cyfr
Numer kolejny w rejestrzepole numeryczne - 7 cyfr
Data wpisu do rejestrupole numeryczne - 8 cyfr
Informacja*pole znakowe - 2 znaki
Imię i nazwiskoNazwiskopole znakowe - 24 znaki
Imiępole znakowe - 16 znaków
Numer PESELPESELpole numeryczne - 11 cyfr
Adres zamieszkania i adres do korespondencjiAdres zamieszkania

- kod pocztowy

pole numeryczne - 5 cyfr
Adres zamieszkania

- miejscowość

pole znakowe - 25 znaków
Adres zamieszkania

- ulica

pole znakowe - 35 znaków
Adres zamieszkania

- kod gminy

pole numeryczne - 7 cyfr
Adres do korespondencji

- kod pocztowy

pole numeryczne - 5 cyfr
Adres do korespondencji

- miejscowość

pole znakowe - 20 znaków
Adres do korespondencji

- ulica

pole znakowe - 25 znaków
Grupa krwiGrupa krwipole znakowe - 35 znaków
Numer karty identyfikacyjnej lub legitymacji dawcy krwiIdentyfikator dawcy

- nazwa kwalifikowana

- składająca się z dwóch pól: id RCKiK i numeru dawcy

pole numeryczne - 5 cyfr

pole numeryczne - 5 cyfr

Data i przyczyna Data ostatniego pobraniapole numeryczne - 8 cyfr
skreślenia z rejestru dawców krwi, jeżeli takie Numer ostatniego pobraniapole numeryczne - 13 znaków
zdarzenie zaistniałoRodzaj pobraniapole znakowe - 2 znaki
Rodzaj skreśleniapole znakowe - 2 znaki
Data skreśleniapole numeryczne - 8 cyfr
Data zakończenia skreślenia czasowegopole numeryczne - 8 cyfr
Kod skreślenia stałegopole numeryczne - 2 cyfry
Kod skreślenia czasowegopole numeryczne - 2 cyfry
Objaśnienia:

Daty w księdze rejestrowej przedstawia się w następującej postaci: RRRRMMDD.

* Informacja, czy osoba jest kandydatem na dawcę (kandydatem na dawcę, u którego przeprowadzono zabieg uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych), dawcą (w szczególności: pierwszorazowym, wielokrotnym, autologicznym, szczepionym, u którego przeprowadzono zabieg uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych) albo czy podlega skreśleniu stałemu.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz.U.10.216.1426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2010 r.