Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.216.1426

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz. U. Nr 109, poz. 918) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

ZAŁĄCZNIK 

Dane księgi rejestrowejNazwa polaDługość polaUwagi
1234
Identyfikator dawcyIdentyfikator jednostkipole numeryczne – 5 cyfr
Numer kolejny w rejestrzepole numeryczne – 7 cyfr
Data wpisu do rejestrupole numeryczne – 8 cyfr
Informacja*pole znakowe – 2 znaki
Imię i nazwiskoNazwiskopole znakowe – 24 znaki
Imiępole znakowe – 16 znaków
Numer PESELPESELpole numeryczne – 11 cyfr
Adres zamieszkania i adres

do korespondencji

Adres zamieszkania

– kod pocztowy

pole numeryczne – 5 cyfr
Adres zamieszkania

– miejscowość

pole znakowe – 25 znaków
Adres zamieszkania

– ulica

pole znakowe – 35 znaków
Adres zamieszkania

– kod gminy

pole numeryczne – 7 cyfr
Adres do korespondencji

– kod pocztowy

pole numeryczne – 5 cyfr
Adres do korespondencji

– miejscowość

pole znakowe – 20 znaków
Adres do korespondencji

– ulica

pole znakowe – 25 znaków
Grupa krwiGrupa krwipole znakowe – 35 znaków
Numer karty identyfikacyjnej

lub legitymacji dawcy krwi

Identyfikator dawcy

– nazwa kwalifikowana

– składająca się z dwóch

pól: id RCKiK i numeru

dawcy

pole numeryczne – 5 cyfr

pole numeryczne – 5 cyfr

Data i przyczyna skreślenia

z rejestru dawców krwi, jeżeli

takie zdarzenie zaistniało

Data ostatniego pobraniapole numeryczne – 8 cyfr
Numer ostatniego pobra-

nia

pole numeryczne

– 13 znaków

Rodzaj pobraniapole znakowe – 2 znaki
Rodzaj skreśleniapole znakowe – 2 znaki
Data skreśleniapole numeryczne – 8 cyfr
Data zakończenia skreślenia

czasowego

pole numeryczne – 8 cyfr
Kod skreślenia stałegopole numeryczne – 2 cyfry
Kod skreślenia czasowegopole numeryczne – 2 cyfry
Objaśnienia:

Daty w księdze rejestrowej przedstawia się w następującej postaci: RRRRMMDD.

* Informacja, czy osoba jest kandydatem na dawcę (kandydatem na dawcę, u którego przeprowadzono zabieg uodpornienia

w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych), dawcą (w szczególności: pierwszorazowym, wielokrotnym, auto-

logicznym, szczepionym, u którego przeprowadzono zabieg uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagno-

stycznych) albo czy podlega skreśleniu stałemu.

)