Rozdział 2 - Rada Odbudowy - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.

Rozdział  2

Rada Odbudowy

1. 
Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa Rada Odbudowy, zwana dalej "Radą", która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji;
2)
opiniowanie projektu budowlanego w zakresie dotyczącym odtworzenia historycznego układu urbanistycznego i budowlanego inwestycji;
3)
wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących inwestycji, przedstawionych Radzie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. 
Rada wyraża opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub od dnia wystąpienia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
1. 
Rada składa się z 11 członków, w tym Przewodniczącego Rady, którym jest Generalny Konserwator Zabytków.
2. 
Członkiem Rady może zostać osoba wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie procesów inwestycyjnych, architektury, urbanistyki, historii lub ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. 
Kandydatów na członków Rady zgłasza:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - 1 osobę;
2)
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - 1 osobę;
3)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 1 osobę;
4)
Prezes Rady Ministrów - 1 osobę;
5)
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 2 osoby;
6)
Minister Obrony Narodowej - 1 osobę;
7)
Prezydent m.st. Warszawy - 1 osobę;
8)
Generalny Konserwator Zabytków - 1 osobę;
9)
Rada m.st. Warszawy - 1 osobę.
4. 
Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Członków Rady, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4 oraz 6-9, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje i odwołuje na wniosek podmiotów, których są przedstawicielami.
1. 
Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 
Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady inne osoby, o ile jest to uzasadnione zadaniami Rady. Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu rozstrzygnięć.
3. 
Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. 
Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. 
Koszty funkcjonowania Rady są pokrywane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
6. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala, w drodze zarządzenia, regulamin określający organizację i tryb działania Rady.
7. 
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
8. 
Członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu Rady oraz osobom, o których mowa w ust. 2, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.