Art. 5. - [Skład Rady Odbudowy] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  5.  [Skład Rady Odbudowy]
1. 
Rada składa się z 11 członków, w tym Przewodniczącego Rady, którym jest Generalny Konserwator Zabytków.
2. 
Członkiem Rady może zostać osoba wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie procesów inwestycyjnych, architektury, urbanistyki, historii lub ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. 
Kandydatów na członków Rady zgłasza:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - 1 osobę;
2)
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - 1 osobę;
3)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 1 osobę;
4)
Prezes Rady Ministrów - 1 osobę;
5)
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 2 osoby;
6)
Minister Obrony Narodowej - 1 osobę;
7)
Prezydent m.st. Warszawy - 1 osobę;
8)
Generalny Konserwator Zabytków - 1 osobę;
9)
Rada m.st. Warszawy - 1 osobę.
4. 
Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Członków Rady, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4 oraz 6-9, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje i odwołuje na wniosek podmiotów, których są przedstawicielami.