Art. 6. - [Przewodniczący Rady Odbudowy; obsługa Rady Odbudowy i pokrywanie kosztów jej działalności] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  6.  [Przewodniczący Rady Odbudowy; obsługa Rady Odbudowy i pokrywanie kosztów jej działalności]
1. 
Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 
Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady inne osoby, o ile jest to uzasadnione zadaniami Rady. Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu rozstrzygnięć.
3. 
Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. 
Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. 
Koszty funkcjonowania Rady są pokrywane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
6. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala, w drodze zarządzenia, regulamin określający organizację i tryb działania Rady.
7. 
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
8. 
Członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu Rady oraz osobom, o których mowa w ust. 2, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.