Art. 4. - [Zadania Rady Odbudowy] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  4.  [Zadania Rady Odbudowy]
1. 
Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa Rada Odbudowy, zwana dalej "Radą", która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji;
2)
opiniowanie projektu budowlanego w zakresie dotyczącym odtworzenia historycznego układu urbanistycznego i budowlanego inwestycji;
3)
wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących inwestycji, przedstawionych Radzie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. 
Rada wyraża opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub od dnia wystąpienia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 3.