Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - Rozdział 9 - Przygotowanie i realizacja... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Rozdział 9 - Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

Rozdział  9

Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1. 
Status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nadaje minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem konieczności jej realizacji w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej.
3. 
Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest stroną postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej.

Do realizacji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 11-14 i art. 17 nie stosuje się.