[Nadanie statusu inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Art. 52. - Przygotowanie... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Nadanie statusu inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  52.  [Nadanie statusu inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej]
1. 
Status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nadaje minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem konieczności jej realizacji w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej.
3. 
Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest stroną postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej.