Rozdział 2 - Przewóz przesyłek bagażowych. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  2.

Przewóz przesyłek bagażowych.

1.
Podróżny może nadać do przewozu jako bagaż przedmioty opakowane w kufrach, koszach podróżnych, walizkach, torbach, pudłach i w innym opakowaniu.
2.
Minister Kolei określa warunki, na jakich mogą być nadawane do przewozu przesyłką bagażową inne jeszcze przedmioty.

Od przewozu przesyłką bagażową są wyłączone:

1)
przedmioty wymienione w art. 26;
2)
złoto, srebro, platyna, dokumenty, papiery wartościowe, bilon i pieniądze papierowe, prawdziwe perły, cenne kamienie i inne klejnoty oraz przedmioty sztuki (obrazy, posągi, wyroby artystyczne z brązu, antyki itp.);
3)
zwłoki.
1.
Kolej ma prawo sprawdzić w każdym czasie, czy przesyłka bagażowa zawiera przedmioty dopuszczone do przewozu.
2.
Za wykonanie czynności sprawdzenia, w wyniku którego ujawniono naruszenie przepisów art. 69, kolej pobiera opłaty w wysokości poniesionych kosztów; niezależnie od tego za takie naruszenie mogą być ustanowione kary umowne przewidziane w taryfie.
1.
Kolej przyjmuje przesyłkę bagażową do przewozu tylko za okazaniem biletu na przejazd, ważnego co najmniej do stacji przeznaczenia przesyłki bagażowej.
2.
Podróżny może wskazać pociąg, którym przesyłka bagażowa ma być wysłana.
3.
Podróżny obowiązany jest sprawdzić, czy kwit bagażowy sporządzony został zgodnie z jego wskazówkami.
1.
Umowę przewozu przesyłki bagażowej uważa się za zawartą, gdy kolej przyjmie do przewozu przesyłkę i po ustaleniu jej wagi oraz opłaceniu kosztów przewozu wyda podróżnemu kwit bagażowy.
2.
Kwit bagażowy powinien zawierać następujące dane:
1)
stację nadania i przeznaczenia;
2)
dzień nadania i pociąg, na który przesyłkę bagażową nadano;
3)
ilość i wagę sztuk;
4)
należność za przewóz oraz inne opłaty.
3.
Minister Kolei ustala wzór kwitu bagażowego, terminy, w jakich kolej przyjmuje przesyłki bagażowe do przewozu, oraz tryb postępowania przy odprawie przesyłek bagażowych.

Termin dostawy przesyłki bagażowej określa się według rozkładu jazdy pociągów ruchu osobowego i stosownie do przepisów o odprawie przesyłek bagażowych.

1.
Podróżny może odstąpić od umowy przewozu, żądając oddania przesyłki bagażowej na stacji nadania, lub zmienić umowę przewozu, żądając wydania jej na stacji pośredniej.
2.
Minister Kolei określa warunki i tryb postępowania w przypadkach przewidzianych w ust. 1.
1.
Posiadacz kwitu bagażowego może żądać wydania przesyłki bagażowej po przybyciu pociągu, którym przesyłka powinna być przewieziona, i po upływie czasu potrzebnego na przygotowanie przesyłki do wydania.
2.
Kolej wydaje przesyłkę bagażową za zwrotem kwitu bagażowego po pobraniu nie uiszczonych jeszcze należności.
3.
Kolej nie jest obowiązana sprawdzać, czy posiadacz kwitu bagażowego jest uprawniony do odbioru przesyłki bagażowej.
4.
Minister Kolei wydaje przepisy regulujące postępowanie przy wydawaniu przesyłek bagażowych.
5.
W razie przechowania przesyłki bagażowej w przypadku nieodebrania jej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia kolej pobiera karę umowną.

Do przewozu przesyłek bagażowych stosuje się ponadto odpowiednio przepisy artykułów 31, 40, 43, 49, 53-55 i 62.