Art. 75. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  75.
1.
Posiadacz kwitu bagażowego może żądać wydania przesyłki bagażowej po przybyciu pociągu, którym przesyłka powinna być przewieziona, i po upływie czasu potrzebnego na przygotowanie przesyłki do wydania.
2.
Kolej wydaje przesyłkę bagażową za zwrotem kwitu bagażowego po pobraniu nie uiszczonych jeszcze należności.
3.
Kolej nie jest obowiązana sprawdzać, czy posiadacz kwitu bagażowego jest uprawniony do odbioru przesyłki bagażowej.
4.
Minister Kolei wydaje przepisy regulujące postępowanie przy wydawaniu przesyłek bagażowych.
5.
W razie przechowania przesyłki bagażowej w przypadku nieodebrania jej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia kolej pobiera karę umowną.