Dział 3 - PRZEWÓZ OSÓB, PRZESYŁEK BAGAŻOWYCH I EKSPRESOWYCH. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

TYTUŁ  III.

PRZEWÓZ OSÓB, PRZESYŁEK BAGAŻOWYCH I EKSPRESOWYCH.

Przewóz osób.

Każdy podróżny musi posiadać ważny bilet na przejazd.

1.
Bilet na przejazd powinien zawierać następujące dane:
1)
stację wyjazdu i przeznaczenia,
2)
drogę przejazdu,
3)
rodzaj pociągu i klasę,
4)
opłatę za przejazd,
5)
pierwszy dzień ważności,
6)
czas ważności.
2.
Minister Kolei wydaje przepisy o sprzedaży biletów, o rodzajach biletów i o czasie ich ważności.
3.
Bilet wolno odstąpić drugiej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny i gdy podróż nie została rozpoczęta.
1.
Podróżny, który kupił bilet, ma prawo:
1)
przejazdu od stacji wyjazdu do stacji przeznaczenia w okresie ważności biletu drogą, klasą wagonu i rodzajem pociągu wskazanych na bilecie;
2)
zabrania ze sobą bezpłatnie bez biletu jednego dziecka w wieku do ukończonego czwartego roku życia, jeżeli nie żąda dla niego osobnego miejsca;
3)
zabrania ze sobą:
a)
małych zwierząt domowych,
b)
bagażu ręcznego;
4)
korzystania z przerw podróży i ułatwień dalszego przejazdu w razie opóźnień i utraty połączeń;
5)
zawarcia umów dodatkowych o korzystanie z oddzielnego wagonu, przedziału, miejsca w wagonie z miejscami numerowanymi lub w wagonie sypialnym, o przewóz psa, o nadanie przesyłki bagażowej oraz o inne świadczenia, jeżeli przepisy je przewidują;
6)
korzystania z wagonów restauracyjnych lub z innych wagonów specjalnych.
2.
Szczegółowe warunki korzystania z uprawnień przewidzianych w ust. 1 określa Minister Kolei.

Podróż uważa się za rozpoczętą, gdy podróżny zajął miejsce w pociągu.

Podróżny jest obowiązany:

1)
sprawdzić, czy otrzymał właściwy bilet;
2)
zachować bilet, okazywać go i wręczać dla sprawdzenia na żądanie właściwego personelu kolejowego;
3)
dbać o to, aby wsiąść do właściwego pociągu, przesiąść się i wysiąść na właściwej stacji;
4)
zastosować się do przepisów porządkowych obowiązujących na terenach kolejowych i w pociągu;
5)
oddać bilet po przybyciu na stację przeznaczenia przy opuszczaniu stacji bądź też w pociągu, zależnie od warunków miejscowych.

Kolej ma prawo usunąć z pociągu podróżnego, który nie ma biletu i odmawia natychmiastowego uiszczenia należności.

Podróżny obowiązany jest zastosować się do przepisów dotyczących rewizji osobistej i rewizji bagażu ręcznego. Podróżny powinien być obecny przy rewizji bagażu, chyba że przepisy dopuszczają wyjątki.

1.
Kolej nie przyjmuje do przewozu i obowiązana jest usunąć z pociągu:
1)
osoby w stanie nietrzeźwym, zachowujące się nieprzyzwoicie a także osoby nie przestrzegające przepisów obowiązujących na kolei;
2)
osoby, które wskutek choroby lub innych przyczyn mogłyby być uciążliwe dla współpodróżnych, jeżeli nie zamówiono dla nich oddzielnego przedziału lub jeżeli nie ma możności oddania im go za opłatą.
2.
Osoby, które zachorowały w drodze, powinny być dowiezione do stacji, na której mogą otrzymać pomoc.
3.
Osoby zakaźnie chore przewozi się przy zachowaniu przepisów sanitarnych.
4.
Osoby, wymienione w ust. 1 pkt 1, nie mają prawa żądać zwrotu opłaty za przejazd ani opłaty za przewóz przesyłki bagażowej.
5.
Osobom, wymienionym w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, kolej zwraca opłatę za nie wykorzystany przejazd i za przewóz przesyłki bagażowej.
1.
Nie wolno przewozić w wagonach osobowych:
1)
przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę podróżnym albo uszkodzić lub zanieczyścić wagon;
2)
przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwozapalnych, wybuchowych, żrących i trujących;
3)
nabitej broni;
4)
przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
2.
Zakaz przewidziany w ust. 1 nie dotyczy:
1)
nie nabitej broni palnej łącznie z podręczną amunicją, o ile jadący ma pozwolenie na posiadanie broni palnej;
2)
broni palnej przewożonej przez osoby, które ze względu na pełnioną funkcję są upoważnione do jej noszenia.
3.
Kolej ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego właściwości przedmiotów zabranych do wagonu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszono przepis ust. 1. W przypadkach gdy nie można ustalić osoby przewożącej przedmioty podlegające sprawdzeniu, kolej może dokonać sprawdzenia przy udziale dwóch świadków, nie będących pracownikami kolei.
1.
Przewozu osób dokonywa się bądź pociągami stałymi, przewidzianymi w rozkładach jazdy, bądź pociągami specjalnymi, uruchamianymi w miarę potrzeby.
2.
Rozkłady jazdy powinny być przed ich wprowadzeniem podane do wiadomości publicznej i wywieszone na stacjach.
3.
Ograniczenia w korzystaniu z pewnych pociągów bądź klas powinny być uwidocznione w rozkładzie jazdy lub w taryfach.
4.
Kolej obowiązana jest zapewnić podróżnym warunki bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędne wygody i kulturalną obsługę w czasie przebywania na stacji i w czasie przejazdu.
1.
Podróżny może odstąpić od umowy przewozu albo zmienić umowę przewozu przez:
1)
żądanie przesunięcia terminu wyjazdu,
2)
przejście do klasy wyższej lub do pociągu o taryfie wyższej.
2.
Minister Kolei wydaje przepisy określające warunki i tryb postępowania w przypadkach przewidzianych w ust. 1.

W razie zagubienia lub zniszczenia biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu oraz do zwrotu pieniędzy za bilet.

Przewóz przesyłek bagażowych.

1.
Podróżny może nadać do przewozu jako bagaż przedmioty opakowane w kufrach, koszach podróżnych, walizkach, torbach, pudłach i w innym opakowaniu.
2.
Minister Kolei określa warunki, na jakich mogą być nadawane do przewozu przesyłką bagażową inne jeszcze przedmioty.

Od przewozu przesyłką bagażową są wyłączone:

1)
przedmioty wymienione w art. 26;
2)
złoto, srebro, platyna, dokumenty, papiery wartościowe, bilon i pieniądze papierowe, prawdziwe perły, cenne kamienie i inne klejnoty oraz przedmioty sztuki (obrazy, posągi, wyroby artystyczne z brązu, antyki itp.);
3)
zwłoki.
1.
Kolej ma prawo sprawdzić w każdym czasie, czy przesyłka bagażowa zawiera przedmioty dopuszczone do przewozu.
2.
Za wykonanie czynności sprawdzenia, w wyniku którego ujawniono naruszenie przepisów art. 69, kolej pobiera opłaty w wysokości poniesionych kosztów; niezależnie od tego za takie naruszenie mogą być ustanowione kary umowne przewidziane w taryfie.
1.
Kolej przyjmuje przesyłkę bagażową do przewozu tylko za okazaniem biletu na przejazd, ważnego co najmniej do stacji przeznaczenia przesyłki bagażowej.
2.
Podróżny może wskazać pociąg, którym przesyłka bagażowa ma być wysłana.
3.
Podróżny obowiązany jest sprawdzić, czy kwit bagażowy sporządzony został zgodnie z jego wskazówkami.
1.
Umowę przewozu przesyłki bagażowej uważa się za zawartą, gdy kolej przyjmie do przewozu przesyłkę i po ustaleniu jej wagi oraz opłaceniu kosztów przewozu wyda podróżnemu kwit bagażowy.
2.
Kwit bagażowy powinien zawierać następujące dane:
1)
stację nadania i przeznaczenia;
2)
dzień nadania i pociąg, na który przesyłkę bagażową nadano;
3)
ilość i wagę sztuk;
4)
należność za przewóz oraz inne opłaty.
3.
Minister Kolei ustala wzór kwitu bagażowego, terminy, w jakich kolej przyjmuje przesyłki bagażowe do przewozu, oraz tryb postępowania przy odprawie przesyłek bagażowych.

Termin dostawy przesyłki bagażowej określa się według rozkładu jazdy pociągów ruchu osobowego i stosownie do przepisów o odprawie przesyłek bagażowych.

1.
Podróżny może odstąpić od umowy przewozu, żądając oddania przesyłki bagażowej na stacji nadania, lub zmienić umowę przewozu, żądając wydania jej na stacji pośredniej.
2.
Minister Kolei określa warunki i tryb postępowania w przypadkach przewidzianych w ust. 1.
1.
Posiadacz kwitu bagażowego może żądać wydania przesyłki bagażowej po przybyciu pociągu, którym przesyłka powinna być przewieziona, i po upływie czasu potrzebnego na przygotowanie przesyłki do wydania.
2.
Kolej wydaje przesyłkę bagażową za zwrotem kwitu bagażowego po pobraniu nie uiszczonych jeszcze należności.
3.
Kolej nie jest obowiązana sprawdzać, czy posiadacz kwitu bagażowego jest uprawniony do odbioru przesyłki bagażowej.
4.
Minister Kolei wydaje przepisy regulujące postępowanie przy wydawaniu przesyłek bagażowych.
5.
W razie przechowania przesyłki bagażowej w przypadku nieodebrania jej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia kolej pobiera karę umowną.

Do przewozu przesyłek bagażowych stosuje się ponadto odpowiednio przepisy artykułów 31, 40, 43, 49, 53-55 i 62.

Przewóz przesyłek ekspresowych.

1.
Kolej przewozi rzeczy w sposób szczególnie szybki jako przesyłki ekspresowe.
2.
Do przewozu jako przesyłki ekspresowe mogą być dopuszczone tylko takie rzeczy, które nadają się do przewozu w wagonach bagażowych na warunkach określonych przez Ministra Kolei.
3.
Od przewozu przesyłkami ekspresowymi wyłączone są przedmioty wymienione w art. 69.
1.
Umowę przewozu przesyłki ekspresowej uważa się za zawartą, gdy kolej przyjmie do przewozu przesyłkę z listem ekspresowym i po ustaleniu wagi oraz opłaceniu kosztów przewozu zamieści na liście ekspresowym stempel z datą.
2.
List ekspresowy powinien zawierać następujące dane:
1)
oznaczenie nadawcy, odbiorcy, stacji nadania i przeznaczenia oraz drogi przewozu;
2)
ilość sztuk, rodzaj opakowania, zawartość i wagę;
3)
datę i miejsce sporządzenia listu ekspresowego.
3.
Jako dowód nadania kolej wydaje nadawcy poświadczenie nadania.
4.
Wzór listu ekspresowego ustala Minister Kolei.
5.
Dla określonych rzeczy, nadanych do przewozu jako przesyłki ekspresowe, Minister Kolei może określić odmienny sposób odprawy.

Przesyłki ekspresowe przewozi się pociągami ruchu osobowego lub innymi pociągami specjalnie wyznaczonymi do przewozu takich przesyłek.

1.
Przy wydaniu przesyłki ekspresowej kolej wydaje odbiorcy list ekspresowy przeznaczony dla odbiorcy.
2.
W razie przechowania przesyłki ekspresowej w przypadku nieodebrania jej w ciągu 24 godzin od chwili dokonania zawiadomienia o przybyciu lub przygotowania do odbioru kolej pobiera karę umowną.

Do przewozu przesyłek ekspresowych stosuje się ponadto odpowiednio przepisy artykułów: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55.