Art. 72. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  72.
1.
Umowę przewozu przesyłki bagażowej uważa się za zawartą, gdy kolej przyjmie do przewozu przesyłkę i po ustaleniu jej wagi oraz opłaceniu kosztów przewozu wyda podróżnemu kwit bagażowy.
2.
Kwit bagażowy powinien zawierać następujące dane:
1)
stację nadania i przeznaczenia;
2)
dzień nadania i pociąg, na który przesyłkę bagażową nadano;
3)
ilość i wagę sztuk;
4)
należność za przewóz oraz inne opłaty.
3.
Minister Kolei ustala wzór kwitu bagażowego, terminy, w jakich kolej przyjmuje przesyłki bagażowe do przewozu, oraz tryb postępowania przy odprawie przesyłek bagażowych.