Rozdział 1 - Zakres i przedmiot przewozu. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  1.

Zakres i przedmiot przewozu.

Przesyłkę towarową stanowią rzeczy nadane do przewozu za listem przewozowym.

Wyłączone od przewozu koleją są:

1)
przedmioty, których przewóz jest zastrzeżony dla poczty;
2)
przedmioty, które z powodu swych rozmiarów, ciężaru lub właściwości nie nadają się do przewozu choćby tylko na części drogi przewozu ze względu na środki przewozowe lub urządzenia kolejowe;
3)
przedmioty, których przewóz jest zabroniony choćby na części drogi przewozu na mocy przepisów lub ze względu na porządek publiczny;
4)
wymienione poniżej materiały, jeżeli szczególne przepisy inaczej nie stanowią:
a)
materiały wybuchowe,
b)
materiały zdolne do wytworzenia mieszanin wybuchowych,
c)
gazy sprężone, skroplone i rozpuszczone pod ciśnieniem,
d)
materiały samozapalne,
e)
materiały zapalne lub wytwarzające gazy w zetknięciu z wodą,
f)
materiały łatwozapalne stałe i płynne,
g)
materiały żrące,
h)
materiały trujące,
i)
materiały cuchnące lub mogące spowodować infekcję.
1.
Minister Kolei ustala za zgodą Prezesa Rady Ministrów warunki przewozów:
1)
pojemników;
2)
wagonów nie należących do kolei;
3)
przesyłek przy korzystaniu z bocznic kolejowych;
4)
materiałów wymienionych w art. 26 pkt 4.
2.
Minister Kolei w porozumieniu z Ministrem Zdrowia ustala warunki przewozu zwłok ludzkich.
3.
Minister Kolei w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa ustala warunki przewozu żywych zwierząt.
4.
Minister Kolei może ustalić specjalne warunki:
1)
przewozów marszrutowych;
2)
nadawania i przewozu przesyłek drobnych;
3)
opakowania niektórych towarów;
4)
ładowania i wyładowania wagonów towarowych;
5)
przewozu w wagonach specjalnych ze względu na właściwości towarów;
6)
przewozu od i do ładowni publicznych;
7)
przewozu przesyłek dozorowanych.
5.
Przedmioty, których załadowanie lub przewóz powodowałyby według oceny kolei szczególne trudności ze względu na urządzenia na drodze przewozu lub środki przewozowe kolei, przyjmuje się do przewozu na warunkach ustalonych w każdym poszczególnym przypadku.