Art. 26. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  26.

Wyłączone od przewozu koleją są:

1)
przedmioty, których przewóz jest zastrzeżony dla poczty;
2)
przedmioty, które z powodu swych rozmiarów, ciężaru lub właściwości nie nadają się do przewozu choćby tylko na części drogi przewozu ze względu na środki przewozowe lub urządzenia kolejowe;
3)
przedmioty, których przewóz jest zabroniony choćby na części drogi przewozu na mocy przepisów lub ze względu na porządek publiczny;
4)
wymienione poniżej materiały, jeżeli szczególne przepisy inaczej nie stanowią:
a)
materiały wybuchowe,
b)
materiały zdolne do wytworzenia mieszanin wybuchowych,
c)
gazy sprężone, skroplone i rozpuszczone pod ciśnieniem,
d)
materiały samozapalne,
e)
materiały zapalne lub wytwarzające gazy w zetknięciu z wodą,
f)
materiały łatwozapalne stałe i płynne,
g)
materiały żrące,
h)
materiały trujące,
i)
materiały cuchnące lub mogące spowodować infekcję.