Art. 27. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  27.
1.
Minister Kolei ustala za zgodą Prezesa Rady Ministrów warunki przewozów:
1)
pojemników;
2)
wagonów nie należących do kolei;
3)
przesyłek przy korzystaniu z bocznic kolejowych;
4)
materiałów wymienionych w art. 26 pkt 4.
2.
Minister Kolei w porozumieniu z Ministrem Zdrowia ustala warunki przewozu zwłok ludzkich.
3.
Minister Kolei w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa ustala warunki przewozu żywych zwierząt.
4.
Minister Kolei może ustalić specjalne warunki:
1)
przewozów marszrutowych;
2)
nadawania i przewozu przesyłek drobnych;
3)
opakowania niektórych towarów;
4)
ładowania i wyładowania wagonów towarowych;
5)
przewozu w wagonach specjalnych ze względu na właściwości towarów;
6)
przewozu od i do ładowni publicznych;
7)
przewozu przesyłek dozorowanych.
5.
Przedmioty, których załadowanie lub przewóz powodowałyby według oceny kolei szczególne trudności ze względu na urządzenia na drodze przewozu lub środki przewozowe kolei, przyjmuje się do przewozu na warunkach ustalonych w każdym poszczególnym przypadku.