Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

Dekret określa zasady wykonywania państwowego planu przewozów oraz obowiązki, prawa i odpowiedzialność kolei wykonującej przewozy jak również prawa, obowiązki i odpowiedzialność korzystających z usług kolei (klientów).

1.
Dekret reguluje przewozy przesyłek i osób na liniach kolejowych użytku publicznego.
2.
Przewóz przesyłek i osób na liniach kolejowych użytku niepublicznego odbywa się na podstawie przepisów specjalnych.
3.
Dla linii o specjalnym charakterze (kolei liniowej, liniowo-terenowej itp.) Minister Kolei może wydawać przepisy zawierające odchylenia od przepisów dekretu.
4.
Przewozy przesyłek i osób na liniach kolejowych pozostających w budowie do chwili ostatecznego oddania ich do użytku publicznego są dokonywane na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Kolei.
1.
Ilekroć w dekrecie jest mowa o dyrektorze i dyrekcji, rozumie się przez to dyrektora okręgu kolei państwowych i dyrekcję okręgową kolei państwowych.
2.
Przewóz marszrutowy w rozumieniu dekretu oznacza przewóz przesyłek wagonowych w składzie nie ulegającym zmianie (zwartym), o ustalonym ciężarze tego składu lub o ustalonej ilości osi, z przebiegiem po określonej drodze.
3.
Zagęszczenie naładunku w rozumieniu dekretu oznacza dopuszczalne zwiększenie załadowania wagonów w określonych ilościach, przekraczających normy dzienne naładunku, ustalone w planie.

Podstawowym obowiązkiem kolei jest wykonanie państwowego planu przewozów towarowych i osobowych.

Kolej i klienci są obowiązani do organizowania przewozów planowych przy najmniejszym zużyciu materialnych środków przewozowych i przy należytym zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny przewozu przesyłek i osób.

Przewóz przesyłek i osób w komunikacji kombinowanej, z udziałem innych rodzajów transportu, odbywa się na podstawie przepisów wydanych przez Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

1.
Przepisy dekretu nie mają zastosowania do przewozów wojskowych i pocztowych.
2.
Rada Ministrów wydaje przepisy dotyczące przewozów wojskowych i pocztowych.
1.
Kolej przewozi przesyłki i osoby pomiędzy wszystkimi stacjami, zależnie od zakresu czynności ekspedycyjnych tych stacji, określonego w taryfach.
2.
Tryb otwierania i zamykania stacji dla tych czynności ustala Minister Kolei.
1.
Całkowite lub częściowe zawieszenie przewozu albo czasowe wyłączenie pewnych przesyłek lub przyjmowanie ich do przewozu tylko pod określonymi warunkami może zarządzić:
1)
w przypadkach klęsk żywiołowych i awarii wywołujących przerwę w ruchu - dyrektor - zawiadamiając o tym Ministra Kolei;
2)
ze względu na interes publiczny - Minister Kolei na wniosek zainteresowanych ministrów, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów;
3)
ze względów eksploatacyjnych - Minister Kolei na okres 3 dni we własnym zakresie, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów, a powyżej 3 dni - za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
2.
Zarządzenia przewidziane w ust. 1 powinny być podane do wiadomości publicznej w sposób określony przez Ministra Kolei.
1.
Kolei przysługuje prawo organizowania dostawy przesyłek do składu odbiorcy.
2.
Kolej ma prawo dokonywania czynności przewozowo-spedycyjnych i otwierania w tym celu biur przewozowo-spedycyjnych.
1.
Taryfy kolejowe i opłaty przewidziane w dekrecie ustala Rada Ministrów.
2.
Rada Ministrów może upoważnić Ministra Kolei do ustalania taryf i opłat przewidzianych w dekrecie we własnym zakresie w określonych granicach.
3.
O wejściu w życie, zmianach i uchyleniu taryf i opłat ogłasza się w przeznaczonym do tego wydawnictwie urzędowym z podaniem daty, od której obowiązują.
4.
Taryfy i opłaty oraz ich zmiany nie mogą wejść w życie przed ich ogłoszeniem.

Kolej odpowiada za swoich pracowników oraz za inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu przewozu lub innej czynności wchodzącej w jej zakres działania.

Przepisy wydawane w celu wykonania niniejszego dekretu, a nie podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski", podlegają ogłoszeniu w wydawnictwie urzędowym przeznaczonym do ogłaszania taryf.