Art. 3. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  3.
1.
Ilekroć w dekrecie jest mowa o dyrektorze i dyrekcji, rozumie się przez to dyrektora okręgu kolei państwowych i dyrekcję okręgową kolei państwowych.
2.
Przewóz marszrutowy w rozumieniu dekretu oznacza przewóz przesyłek wagonowych w składzie nie ulegającym zmianie (zwartym), o ustalonym ciężarze tego składu lub o ustalonej ilości osi, z przebiegiem po określonej drodze.
3.
Zagęszczenie naładunku w rozumieniu dekretu oznacza dopuszczalne zwiększenie załadowania wagonów w określonych ilościach, przekraczających normy dzienne naładunku, ustalone w planie.