Art. 11. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  11.
1.
Taryfy kolejowe i opłaty przewidziane w dekrecie ustala Rada Ministrów.
2.
Rada Ministrów może upoważnić Ministra Kolei do ustalania taryf i opłat przewidzianych w dekrecie we własnym zakresie w określonych granicach.
3.
O wejściu w życie, zmianach i uchyleniu taryf i opłat ogłasza się w przeznaczonym do tego wydawnictwie urzędowym z podaniem daty, od której obowiązują.
4.
Taryfy i opłaty oraz ich zmiany nie mogą wejść w życie przed ich ogłoszeniem.