Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.91.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 września 1920 r.
w przedmiocie przeprowadzenia 4%-ej Państwowej Pożyczki Premjowej.

Na zasadzie art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 61 z 1920 r. poz. 391) zarządzam w wykonaniu tejże ustawy, co następuje:
Art.  1.

4%-wą Państwową Pożyczkę Premjową wypuszcza się z dniem 1 października 1920 r. w wysokości do 5 miljardów marek polskich.

Obligacje tej pożyczki oznaczone będą siedmiocyfrowemi numerami bieżącemi od 0.000.001 do 5.000.000.

Art.  2.

Losowanie przewidzianej w art. 4 ustawy wygranej w kwocie miljona marek polskich odbywać się będzie we właściwych terminach bez względu na wynik subskrypcji pożyczki.

O ile wygrana padnie na numer obligacji nie sprzedanej, wówczas przypada ona na rzecz Skarbu.

Wygraną otrzymuje posiadacz tej obligacji, której numer wylosowany będzie w sposób określony w art. 3 - 8 niniejszego rozporządzenia.

Art.  3.

Obligacja oznaczona numerem 5.000.000 nie podlega sprzedaży, a numer ten losowaniu tak, że najwyższym numerem, na który może paść wygrana, będzie 4.999.999.

Art.  4. 1

Przeprowadzenie technicznej strony losowania 4%-ej państwowej pożyczki premjowej porucza się Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej. Od dnia 6 października 1923 r. losowanie odbywać się będzie publicznie w Warszawie w lokalu Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej przy ul. Nowy Świat 70 w soboty o godzinie 12-ej w południe.

Art.  5. 2

Losowanie składa się z siedmiu ciągnień. Wylosowane w nich cyfry, zestawione obok siebie w porządku, w jakim zostały wyciągnięte, dają numer obligacji wygrywającej.

W tym celu urzędnik, wyznaczony przez Ministerstwo Skarbu, przed rozpoczęciem losowania wkłada pięć zwitków z cyframi 0, 1, 2, 3 i 4, po uprzedniem okazaniu ich publiczności, każdy do specjalnej pochewki i wrzuca do ruchomego kota loteryjnego. Po zmieszaniu zwitków w pochewkach za pomocą kręcenia koła wyciąga się jeden zwitek. Po wyjęciu z koła pozostałych czterech zwitków wrzuca się, postępując w sposób powyżej wskazany, dziesięć zwitków z cyframi 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 i 9. Ciągnienie odbywa się w sposób wyżej wskazany. Przy dokonywaniu ciągnienia dalszych cyfr zwitki w pochewkach znajdujące się w kole uzupełnia się zwitkami z cyfrą wylosowanego zwitka.

Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu odczytuje każdorazowo, wyciągniętą cyfrę i okazuje zwitek publiczności, po ukończeniu zaś wszystkich siedmiu ciągnień ogłasza numer, na który padła wygrana.

Mieszania i ciągnienia zwitków dokonują publicznie sieroty z ochron, utrzymywanych przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności.

Art.  6.

O ile we wszystkich siedmiu ciągnieniach wypadną same zera, wówczas powtarza się ciągnienie siódmej cyfry; o ile wygrana padnie na numer, który już wylosowano w poprzednich ciągnieniach, wówczas zarządza się ponowne ciągnienie wszystkich siedmiu cyfr w sposób przepisany w art. 5.

Urzędowy wykaz numerów wylosowanych w poprzednich ciągnieniach powinien być wyłożony w sali losowania w odpowiedniej ilości egzemplarzy do wglądu publiczności.

Art.  7.

Do końca roku 1920 wylosowuje się wygraną z pośród tej ilości obligacji, którą-dopełnioną do numerów półmiljonowych względnie miljonowych do dnia losowania oddano do sprzedaży.

W tym celu przedstawiciel Ministerstwa Skarbu ogłasza przed rozpoczęciem losowania najwyższy numer, który ma być objęty losowaniem i w związku z tem zarządza wsypanie zwitków z odpowiedniemi cyframi do urny dla pierwszego, ewentualnie drugiego ciągnienia (pierwszej, ewentualnie drugiej cyfry).

Art.  8.

Dzień, miejsce i godzinę losowania, skład Komisji, ilość złożonych do każdej urny (koła) zwitków oraz wyszczególnienie umieszczonych na nich cyfr, wylosowaną w każdem ciągnieniu cyfrę, numer wygrywającej obligacji, ewentualnie zarządzenie powtórnego losowania i jego wynik - notuje się w protokule, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

1 Art. 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.56.354) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1923 r. (Dz.U.23.100.788) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1923 r.

2 Art. 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz.U.21.71.484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1921 r.