Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.484

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 lipca 1921 r.
w przedmiocie zmiany art. 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 września 1920 roku o przeprowadzeniu 4 % o państwowej pożyczki premjowej.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4 % państwowej pożyczki premjowej (Dz. Ust. R. P. № 61, poz. 391) zarządzam co następuje:
§  1. .Art. 5 rozporządzenia z dnia 9 września 1920 roku w przedmiocie przeprowadzenia 4 % państwowej pożyczki premjowej (Dz. Ust. R. № 91 poz. 599) otrzymuje brzmienie następujące:

"Losowanie składa się z siedmiu ciągnień. Wylosowane w nich cyfry, zestawione obok siebie w porządku, w jakim zostały wyciągnięte, dają numer obligacji wygrywającej.

W tym celu urzędnik, wyznaczony przez Ministerstwo Skarbu, przed rozpoczęciem losowania wkłada pięć zwitków z cyframi 0, 1, 2, 3 i 4, po uprzedniem okazaniu ich publiczności, każdy do specjalnej pochewki i wrzuca do ruchomego kota loteryjnego. Po zmieszaniu zwitków w pochewkach za pomocą kręcenia koła wyciąga się jeden zwitek. Po wyjęciu z koła pozostałych czterech zwitków wrzuca się, postępując w sposób powyżej wskazany, dziesięć zwitków z cyframi 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 i 9. Ciągnienie odbywa się w sposób wyżej wskazany. Przy dokonywaniu ciągnienia dalszych cyfr zwitki w pochewkach znajdujące się w kole uzupełnia się zwitkami z cyfrą wylosowanego zwitka.

Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu odczytuje każdorazowo, wyciągniętą cyfrę i okazuje zwitek publiczności, po ukończeniu zaś wszystkich siedmiu ciągnień ogłasza numer, na który padła wygrana.

Mieszania i ciągnienia zwitków dokonują publicznie sieroty z ochron, utrzymywanych przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności.

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.