Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.391

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1920 r.

USTAWA
z dnia 16 lipca 1920 r.
w przedmiocie 4% państwowej pożyczki premiowej.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia 4% państwowej pożyczki premiowej na warunkach, określonych w następujących artykułach.

Art.  2.

Obligacje pożyczki na okaziciela w odcinkach wyłącznie po 1000 marek polskich sprzedawane będą po kursie nominalnym (al pari) tylko za gotówkę.

Art.  3.

Stopa procentowa wynosi cztery od sta. Kupony wolne od podatków od kapitałów i rentowych, płatne są z dołu dn. 1 października każdego roku przez wszystkie oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Pocztowej Kasy Oszczędności, kasy skarbowe oraz inne instytucje, upoważnione przez Ministerstwo Skarbu. Kuponami pożyczki można też płacić cła i podatki państwowe.

Art.  4. 1

W ciągu pierwszych dwudziestu lat począwszy od dnia oznaczonego przez Ministra Skarbu, w każdą sobotę wylosowywana będzie jedna wygrana w kwocie miljona marek polskich, płatna bez jakichkolwiek potrąceń przez' oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  5.

W ciągu następnych dwudziestu lat (1940-1960) pożyczka będzie spłacona po kursie nominalnym przez wylosowywanie obligacji łącznie z tymi, na które padły wygrane.

Art.  6.

Obligacje pożyczki mają wszelkie prawa papierów pupilarnych, będą przyjmowane w pełnej wartości nominalnej jako wadia przy licytacjach, kaucje akcyzowe i celne, kaucje przy zawieraniu kontraktów ze Skarbem Państwa oraz kaucje, składane do depozytów wszelkich instytucji rządowych w wypadkach, gdy prawo przewiduje składanie kaucji pieniężnych.

Art.  7.

Obligacje pożyczki będą przyjmowane bez opłaty na przechowanie przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową i Pocztową Kasę Oszczędności.

Art.  8.

Po wprowadzeniu przyszłej polskiej waluty pożyczka przerachowywana będzie po kursie o 10% wyższym od kursu, ustalonego dla wymiany znaków obiegowych.

Art.  9.

Wykonanie ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r. (Dz.U.20.92.601) zmieniającego nin. ustawę z dniem 29 września 1920 r.