Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.601

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 17 września 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4% państwowej pożyczki przemjowej (Dz. Ust. № 61 poz. 391).

Art.  1.

Art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4% państwowej pożyczki premjowej otrzymuje brzmienie następujące:

W ciągu pierwszych dwudziestu lat począwszy od dnia oznaczonego przez Ministra Skarbu, w każdą sobotę wylosowywana będzie jedna wygrana w kwocie miljona marek polskich, płatna bez jakichkolwiek potrąceń przez' oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.