Art. 105. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 105. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  105. 
1. 
Statuty nadane jednostkom budżetowym na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.
2. 
Organy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, dostosują statuty jednostek budżetowych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
Jednostkom budżetowym nieposiadającym statutów organy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nadają statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. 
Jednostkom budżetowym stanowiącym aparat pomocniczy kierowników wojewódzkich zespolonych służb, inspekcji i straży statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nadają:
1)
Komendant Główny Policji - w odniesieniu do komendy wojewódzkiej Policji;
2)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej;
3)
wojewoda w porozumieniu z właściwym ministrem lub kierownikiem urzędu centralnego nadzorującym zespoloną służbę, inspekcję lub straż - w odniesieniu do pozostałych jednostek budżetowych.