Nadanie statutu Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2010.2.20

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje:
§  1.
Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W KRAKOWIE
§ 1.
1.
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie, zwany dalej "OUM", zapewnia obsługę Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie, zwanego dalej "Dyrektorem".
2.
OUM działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Dyrektora.
3.
Siedzibą OUM jest miasto Kraków.
§  2.
Do podstawowych zadań OUM należy zapewnienie obsługi Dyrektora w zakresie realizacji zadań wynikających z:
1)
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1));
2)
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740);
3)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).
§  3.
1.
Dyrektor kieruje OUM przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, a także ustanawianych Pełnomocników Dyrektora.
2.
Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników OUM do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  4.
W skład OUM wchodzą komórki organizacyjne, których ilość, zakres zadań oraz szczegółowy tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadawany OUM, w formie zarządzenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, na podstawie odrębnych przepisów.
§  5.
Dyrektor może powoływać, w razie potrzeby, zespoły problemowe, celowe lub zadaniowe o charakterze stałym lub doraźnym określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421.