Nadanie statutu Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2010.2.28

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje:
§  1.
Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

OKRĘGOWEGO URZĘDU PROBIERCZEGO W WARSZAWIE
§ 1.
1.
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, zwany dalej "OUP", zapewnia obsługę Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, zwanego dalej "Dyrektorem".
2.
OUP działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Dyrektora.
3.
Siedzibą OUP jest miasto Warszawa.
§  2.
Do podstawowych zadań OUP należy zapewnienie obsługi Dyrektora w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z późn. zm.1)).
§  3.
1.
Dyrektor kieruje OUP przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.
2.
Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników OUP do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  4.
W skład OUP wchodzą komórki organizacyjne, których ilość, zakres zadań oraz szczegółowy tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadawany OUP, w formie zarządzenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, na podstawie odrębnych przepisów.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1664.