Przekształcenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.151.1466

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie przekształcenia Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Z dniem 1 września 2003 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie (numer identyfikacyjny REGON 000326983, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-04-44), utworzony uchwałą nr 234 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie utworzenia Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, zwany dalej "przekształcanym Instytutem", przekształca się w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (numer identyfikacyjny REGON 013008916, numer identyfikacji podatkowej NIP 5251128800 Polskiej Akademii Nauk), zwany dalej "Instytutem".
Siedzibą Instytutu jest Kraków.
Instytut przejmuje zadania, należności i zobowiązania przekształcanego Instytutu.
Przejęcie mienia przekształcanego Instytutu następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2003 r. i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Plan rzeczowo-finansowy przekształcanego Instytutu staje się planem rzeczowo-finansowym Instytutu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.