§ 5. - Przekształcenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.151.1466

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.
§  5.
Plan rzeczowo-finansowy przekształcanego Instytutu staje się planem rzeczowo-finansowym Instytutu.