§ 4. - Przekształcenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.151.1466

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.
§  4.
Przejęcie mienia przekształcanego Instytutu następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2003 r. i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.