§ 1. - Przekształcenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.151.1466

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.
§  1.
Z dniem 1 września 2003 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie (numer identyfikacyjny REGON 000326983, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-04-44), utworzony uchwałą nr 234 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie utworzenia Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, zwany dalej "przekształcanym Instytutem", przekształca się w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (numer identyfikacyjny REGON 013008916, numer identyfikacji podatkowej NIP 5251128800 Polskiej Akademii Nauk), zwany dalej "Instytutem".