Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 1921 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Skarbu zarządu spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 64 poz. 385) Rada Ministrów w myśl uchwały z dnia 30 grudnia 1920 r. zarządza co następuje:
§  1. Zarząd spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy a przekazuje się Ministrowi Skarbu.

Budżet dochodów i wydatków zarządu ceł na obszarze b. dzielnicy pruskiej włącza się do ogólnego budżetu Ministerstwa Skarbu.

§  2. Bezpośredni zarząd ceł na obszarze b. dzielnicy pruskiej aż do ustawowego przeprowadzenia organizacji władz celnych Rzeczypospolitej sprawować będzie w drugiej instancji Dyrekcja Ceł w Poznaniu z Prezesem w IV stopniu służbowym na czele.
§  3. Zarządzenia niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia wydadzą obaj Ministrowie wymienieni w § 1.
§  4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.